วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บริหารธุรกิจแบบยั่งยืน

เมื่อเร็วๆนี้ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กร PTTGC ณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ เข้ารับรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนประจำปี 2560 หรือ Sustainability Awards of Honor ซึ่งมอบให้เฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนระดับยอดเยี่ยม ติดต่อกัน 3 ปีขึ้นไป จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือว่ารางวัลดังกล่าวเป็นการประกาศเกียรติคุณและยกย่องบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดดเด่นภายใต้หลักธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง การดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ตลอดจนสามารถเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมได้อย่างครบถ้วนและโปร่งใส

ไม่มุ่งหวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว

เทรนด์ใหม่ของการทำธุรกิจ ในปัจจุบันและอนาคต ด้วยการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจก้าวต่อไปได้อย่าง แข็งแกร่ง มั่นคง และเติบโตในระยะยาว การันตีโดย ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการพิจารณาการลงทุนของนักลงทุนและนักเล่นหุ้นเป็นอย่างมาก

เพราะมีความชัดเจนในเรื่องของผลตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอยู่แล้ว

ความสำคัญของ การดำเนินธุรกิจอย่างสมดุล ระหว่างผลประกอบการทางการเงินและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG ไปใช้เป็นกลไกในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อันจะเป็นฐานรากเศรษฐกิจประเทศไทยในระยะยาวและยั่งยืนด้วย

เพื่อเป็นการส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัทที่จดทะเบียนสู่การปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการจัดให้มี Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือรายชื่อหุ้นยั่งยืน และรางวัล SET Sustainability Awards สร้างความมั่นใจให้กับ นักลงทุนสถาบันทั้งในต่างประเทศและในประเทศ ในระยะยาวที่จะให้ผลตอบแทนกับผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง เป็นโอกาสใหม่ในการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนและส่งเสริมการดำเนินกิจการอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรอื่นๆด้วยโดยอัตโนมัติ

หุ้นยั่งยืน คัดเลือกจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ที่สมัครใจเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนและผ่านกฎเกณฑ์การชี้วัดในมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ให้สอดคล้องกับมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล โดยวัดจากคะแนนการตอบแบบสอบถามการประเมินความยั่งยืนอย่างน้อยร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มในแต่ละมิติ

วันนี้การทำธุรกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขันต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างเป็นองค์ประกอบ ไม่ใช่การทำธุรกิจแบบเอารัดเอาเปรียบแต่เป็น การทำธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ที่จะมุ่งไปสู่ความยั่งยืน

และโปร่งใส.

หมัดเหล็ก

mudlek@thairath.co.th

เมื่อเร็วๆนี้ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กร PTTGC ณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ เข้ารับรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนประจำปี 2560 หรือ Sustainability Awards of Honor... 15 พ.ย. 2560 13:42 15 พ.ย. 2560 14:55 ไทยรัฐ