วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บังคับทันที!! เพิกถอนตำรับยา'ฟีนิลบิวตาโซน' 70 ยี่ห้อ ชี้อันตรายถึงตาย

บังคับทันที!! ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เพิกถอนตำรับยาผสม ’ฟีนิลบิวตาโซน’ 70 ยี่ห้อดัง ชี้อันตรายถึงตายได้ ทําให้เกิดโรคโลหิตจางจากภาวะไขกระดูกฝ่อ และเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ...

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2560 คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1435/2560 เรื่อง เพิกถอนทะเบียนตํารับยา ด้วยปรากฏข้อมูลทางวิชาการว่า ยาฟีนิลบิวตาโซน (Phenylbutazone) เป็นสาเหตุของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง เนื่องจากอาจทําให้เกิดโรคโลหิตจางจากภาวะไขกระดูกฝ่อ (aplastic anaemia) และเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ (agranulocytosis) ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ชีวิตได้

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคําแนะนําของคณะกรรมการยาในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560 จึงมีคําสั่งเพิกถอนทะเบียนตํารับยาสําหรับมนุษย์ที่มีตัวยาฟีนิลบิวตาโซน (Phenylbutazone) เป็นส่วนประกอบ จํานวน 70 ตํารับ ตามบัญชีแนบท้าย

อนึ่ง หากผู้รับอนุญาตผู้ใดไม่เห็นด้วยกับคําสั่งนี้ สามารถใช้สิทธิยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้โดยให้ทําคําฟ้องเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับต้ังแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.

บังคับทันที!! ราชกิจจาฯ เผยแพร่คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เพิกถอนตำรับยาผสม ’ฟีนิลบิวตาโซน’ 70 ยี่ห้อดัง ชี้อันตรายถึงตายได้ ทําให้เกิดโรคโลหิตจางจากภาวะไขกระดูกฝ่อ และเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ... 15 พ.ย. 2560 13:23 15 พ.ย. 2560 14:02 ไทยรัฐ