วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สกอ.ชี้ข้อมูลเทียบวุฒิบาลียังไม่พอ

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า จากการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 13 พ.ย. ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพประธานกลุ่มฯ และผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ทั้งนี้ จะหารือกับทางกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อนำหลักสูตรการอบรมของ ศธ. มาใช้อบรมกำหนดเริ่มอบรมในปีงบประมาณ 2561 นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงความคืบหน้าการเสนอร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งหลังจากที่มีการเสนอชี้แจงหลักการและเหตุผลในการขอเทียบวุฒิการศึกษาบาลี กับวุฒิปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้ว ทาง สกอ.ได้แจ้งกลับมาว่า ข้อมูลดังกล่าวยังไม่เพียงพอ และทางคณะอนุกรรมการจัดทำร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ได้ทำเรื่องชี้แจงกลับไปอีกครั้งแล้ว ขณะเดียวกันจะนำข้อติดขัดในการเสนอร่าง พ.ร.บ.นี้ เข้าหารือกับพระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง และพระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ กรรมการ มส. ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวงด้วย.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า จากการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ 14 พ.ย. 2560 23:50 14 พ.ย. 2560 23:50 ไทยรัฐ