วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไฟเขียว ก.ม.กองทุนเสมอภาคศึกษา

ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการอิสระฯว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ... ตามที่คณะอนุกรรมการกองทุนฯ เสนอ จากนี้จะเสนอรัฐบาลเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อนเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คาดว่าจะประกาศใช้ มี.ค.2561 หรืออย่างช้าไม่เกินวันที่ 6 เม.ย.2561 สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.กองทุนฯ จะอุดช่องว่างที่ระบบปกติไม่สามารถเข้าไปดูแลได้ เน้นลดความเหลื่อมล้ำ ดูแลผู้ขาดแคลนโอกาส พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบตั้งคณะทำงานยกร่างระเบียบต่างๆ รองรับกฎหมายฉบับนี้ใน 2 เรื่องหลักคือ การกำหนดคุณสมบัติผู้รับทุน และระเบียบการใช้จ่ายงบประมาณ

ศ.นพ.จรัส กล่าวด้วยว่าที่ประชุมได้หารือข้อเสนอคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ที่เสนอให้ยกระดับเป็นการปฏิรูปการอุดมศึกษา เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญในการปฏิรูปการศึกษา ส่วนกรณีที่คณะทำงานเตรียมการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาเสนอให้ตั้งกระทรวงการอุดมฯ ก็ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ อุดมศึกษาไทยเกิดขึ้นมานานกว่า 100 ปี มีพัฒนาการเป็นระยะ แต่ผลที่เกิดขณะนี้เรามีสถาบันอุดมศึกษาเพียงพอรองรับความต้องการของประชาชน มีระบบบริหารที่อิสระ มีธรรมภิบาล มีงานวิจัยเข้ามามีบทบาทขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย แต่การพัฒนาทั้งหมดก็ทำให้เกิดปัญหา มหาวิทยาลัยแข่งขันกันเปิดหลักสูตร เน้นปริมาณ ไม่เน้นคุณภาพ ทำให้บัณฑิตที่จบออกมาไม่มีความสามารถเพียงพอ ว่างงาน งานวิจัยไม่ตอบโจทย์ของประเทศ ที่ประชุมจึงเห็นด้วยที่จะมีการปฏิรูปอุดมศึกษา เป็นอุดมศึกษา 4.0 คือ จะต้องผลิตคนที่มีความสามารถระดับสูง มีความรู้เท่าทันโลก และมหาวิทยาลัยต้องเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและประเทศ.

ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการอิสระฯว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ... 14 พ.ย. 2560 23:48 14 พ.ย. 2560 23:48 ไทยรัฐ