วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

2 สมาคมข้าราชการ

โดย ซี.12

ไพโรจน์ พรหมสาส์น

ในแวดวงข้าราชการนั้นมีการรวมตัวกันเป็นสมาคมกันหลายแห่งเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน โดยนอกจากสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นสมาคมหลักแล้วยังมีสมาคมต่างๆอีกมาก

ช่วงนี้มีความเคลื่อนไหวของสมาคม 2 แห่งที่น่าสนใจโดยมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดใหม่ อย่างเช่น คณะกรรมการสมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย ที่มีวาระการดำเนินงานในช่วง พ.ศ.2560-2563 มีคณะกรรมการดังนี้

1.นายไพโรจน์ พรหมสาส์น นายกสมาคม 2.นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม อุปนายกสมาคม 3.นายสุพล ศรีพันธุ์ อุปนายกสมาคม 4.พลตรีหญิง พูลศรี เปาวรัตน์ อุปนายกสมาคม 5.นายภาณุ สังขะวร อุปนายกสมาคม 6.นายกู้เกียรติ สุวรรณลักษณ์ กรรมการ 7.นายทนงศักดิ์ อุทยานานนท์ กรรมการ 8.นายปรีชา ออประเสริฐ กรรมการ 9.นายสุขสันต์ มลิทอง กรรมการ 10.พลเอก พบสุข สุธรานันท์ กรรมการ 11.นายทวี ศรีคร้ามครัน กรรมการ 12.ดร.สมโภชน์ นพคุณ กรรมการ 13.ดร.ภัทรียา สุมะโน กรรมการ 14.รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ กรรมการ 15.นายจเด็จ อินสว่าง กรรมการ 16.นายธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์ กรรมการ 17.พลตำรวจเอก สุนทร ซ้ายขวัญ กรรมการ 18.พลโท กมล สุวภาพ กรรมการ 19.นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร กรรมการ 20.นายภักดี รัตนผล กรรมการ 21.นายวสันต์ วรรณวโรทร กรรมการ 22.นางพรรณี แก่นสุวรรณ กรรมการและนายทะเบียน 23.นางไพเราะ สุดสว่าง กรรมการและเหรัญญิก 24.นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ กรรมการและเลขาธิการ

อีกสมาคมคือ สมาคมข้าราชการบำนาญมหาดไทย ซึ่งมีคณะกรรมการชุดใหม่ประจำปี 2560-2562 ประกอบด้วย

นายไพโรจน์ พรหมสาส์น นายกสมาคม นายพงศ์โพยม วาศภูติ นายสุรอรรถ ทองนิรมล นายสุชาติ สหัสโชติ นายจเด็จ อินสว่าง นายประชา เตรัตน์ นายกฤษฎา บุญราช เป็นอุปนายกสมาคม โดยมีกรรมการ ประกอบด้วย นายประสงค์ศักดิ์ บุญเดช นายเชนทร์ วิพัฒนบวรวงศ์ ร.ต.วิมุติ บัวจันทร์ นายขันธ์ชัย วิจักขณะ นายวัฒนา เวชวงศ์วาน นายสรัญ นาคประสม นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ นายอวยชัย อินทร์นาค นายประเจิด สุขแก้ว นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ นายวสันต์ วรรณวโรทร เป็นกรรมการ นายพินัย อนันตพงศ์ เป็นกรรมการและเลขาธิการ พันตรี สิโรตม์ สุวรรณนาคินทร์ เป็นกรรมการและนายทะเบียนและนางสาวมะลิ ยู้บุญยงค์ เป็นกรรมการและเหรัญญิก

พร้อมกันนี้คณะกรรมการสมาคมข้าราชการบำนาญมหาดไทยชุดใหม่ ซึ่งมี นายไพโรจน์ พรหมสาส์น เป็นนายกสมาคมได้พิจารณาเห็นชอบให้ประกาศแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เป็นที่ปรึกษาของสมาคมข้าราชการบำนาญมหาดไทย ประจำปี 2560-62 โดยมี ดร.อาษา เมฆสวรรค์ เป็นประธานที่ปรึกษา และที่ปรึกษา ประกอบด้วย นายอนันต์ อนันตกูล นายโชดก วีรธรรม พูลสวัสดิ์ ร.ต.กิตติ ประทุมแก้ว ศ.ศิริ เกวลินสฤษดิ์ นายสุธี มากบุญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา นายวิชัย ศรีขวัญ นายอนุชา โมกขะเวส นายปรีชา บุตรศรี นายสมพร ใช้บางยาง นายชัยสิทธิ์ โหตระกิตย์ นายพระนาย สุวรรณรัฐ นายวิบูลย์ สงวนพงษ์ นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ นายจรินทร์ จักกะพาก นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต นายอภิชาต โตดิลกเวชช์ นายประทีป กีรติเรขา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ นายชยพล ฐิติศักดิ์ นายมณฑล สุดประเสริฐ นายทวี ศรีคร้ามครัน นายธงชัย ณ นคร นายปริญญา อุดมทรัพย์ นายธวัช สุวุฒิกุล นายศานิตย์ นาคสุขศรี นายวุฒิชัย วัชรีรัตน์ และนายกสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย เป็นที่ปรึกษา

สำหรับกิจกรรมของสมาคมเหล่านี้ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมจะได้นำมาเสนอในโอกาสอันควร.

“ซี.12”

ในแวดวงข้าราชการนั้นมีการรวมตัวกันเป็นสมาคมกันหลายแห่งเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน โดยนอกจากสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นสมาคมหลักแล้วยังมีสมาคมต่างๆ อีกมาก... 14 พ.ย. 2560 10:57 14 พ.ย. 2560 12:16 ไทยรัฐ