วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
100 ปี ชาตกาล สืบสานความตั้งใจ 'กำพล วัชรพล' ผุดโรงเรียนไทยรัฐฯ ครบ 111 โรง

100 ปี ชาตกาล สืบสานความตั้งใจ 'กำพล วัชรพล' ผุดโรงเรียนไทยรัฐฯ ครบ 111 โรง

  • Share:

"ผมเรียนมาน้อย ต้องทำมาหากินตั้งแต่เด็ก พอมีฐานะขึ้นมาอย่างนี้ จึงอยากสนับสนุนการศึกษา ช่วยให้เด็กยากจนได้มีโอกาส" กำพล วัชรพล ...

หลังจากกิจการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ สร้างผลกำไรให้กับ นายกำพล วัชรพล อดีตนักหนังสือพิมพ์ นายกำพล ปรารภกับผู้ใกล้ชิดว่า ประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองกว่าที่เป็นอยู่นี้ จำเป็นต้องส่งเสริมการศึกษา ด้วยการสร้างคน และให้คนมาสร้างประเทศ จึงได้มีนโยบายให้โอกาสเด็กนักเรียนในชนบทห่างไกล ได้มีโอกาสทางการศึกษา ซึ่งตัวเขาเองนั้นก็มาจากครอบครัวยากจน เมื่อพอมีฐานะบ้างก็คิดตอบแทนประชาชนด้วยการสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท หลังแรกที่ลพบุรี ปี พ.ศ. 2512 นับถึงวาระสุดท้ายในชีวิตของเขาได้ จํานวน 101 โรง ท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด

ภายในเวลาสามสิบปี นายกําพลใช้จ่ายเงินประมาณ 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ในการสร้างเครือข่ายไทยรัฐวิทยาท่ัวประเทศ ให้ความดูแลนักเรียน จํานวน 30,000 คน สะท้อนถึงคติพจน์ และความเช่ือมั่นอย่างแรงกล้าของนายกําพล

ในการติดตามดูแล และให้การช่วยเหลือโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ท้ังเรื่องอาหารกลางวัน อุปกรณ์การเรียนการสอน การพัฒนาครู พัฒนาอาคารสถานท่ี และอื่นๆ นายกําพล ได้ต้ังมูลนิธิไทยรัฐข้ึนมาเมื่อคราวฉลองอายุครบ 60 ปี เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2522 ให้มูลนิธิฯ นี้ ทําหน้าท่ีดูแลโรงเรียนไทยรัฐวิทยาท้ังหลาย ซึ่งต่อมาได้มีประกาศของกระทรวงการคลัง ให้มูลนิธิไทยรัฐ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ได้รับการยกเว้นภาษี อยู่ในลําดับที่ 365 เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2542

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ได้รวมเอาวิชาเสริมสองวิชาเข้าไว้ คือ วิชาความสามารถในการอ่านเขียนสื่อ (Media literacy - การรู้เท่าทันสื่อ) และการศึกษาวิชาหน้าท่ีพลเมืองและศีลธรรม (พลเมืองดี) เขาเช่ือว่าหลักสูตรท้ังสองน้ัน จะปลูกฝังความเช่ือท่ีมีผลต่อการทําดีของประชาชนให้กับนักเรียน และช่วยพวกเขาให้กลายเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศ

ในการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาน้ัน นายกําพล ได้ให้แนวทางกับคณะทํางานโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบทว่า นอกจากจะให้เรียนตาม หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ยังอยากจะเพิ่มเติมให้ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา เป็นแหล่งบ่มเพาะคนดีออกไปสู่สังคม โดยกล่าวว่า 'ต่อไปภายหน้า ถ้าพบคนดีๆ ท่ีไหน และถ้าถามแล้วได้รับคําตอบว่า เมื่อเล็กๆ เคยเรียนท่ีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ผมจะมีความสุขมาก'

และเมื่อ นายกําพล หามีชีวิตไม่แล้ว คุณหญิงประณีตศิลป์ วัชรพล ภรรยา และลูกๆ อันได้แก่ นางย่ิงลักษณ์ วัชรพล และ นายสราวุธ วัชรพล ก็ได้สืบทอดเจตนารมณ์ในการดูแล และพัฒนาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รวมท้ังจะเพิ่มจํานวนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในโอกาส 100 ปีชาตกาล นายกําพล ให้มีจํานวนถึง 111 โรง ภายในปี พ.ศ. 2562

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้