วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สถ.ไขข้อข้องใจ แจงสอบผู้บริหารท้องถิ่น ปม 'ผอ.-รอง ผอ.สถานศึกษา'

หายข้องใจ "อธิบดีท้องถิ่น" แจงชัด อยากสอบสายงานผู้บริหารท้องถิ่น ตำแหน่งผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษา แต่ยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา ก็สมัครสอบได้

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.60 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะประธานอนุกรรมการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยว่า จากที่คณะอนุกรรมการฯ ได้ประกาศรับสมัครข้าราชการ/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร โดยในส่วนของตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ตำแหน่งผู้อำนวยการ/ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประกาศกำหนดว่า ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ ก.จ., ก.ท.และ ก.อบต.กำหนดในวันสมัครนั้น

ปรากฏว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่มาตรฐานกำหนดตำแหน่งกำหนดไว้ว่า "ต้องผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด" ซึ่งกรณีดังกล่าวถ้าผู้สมัครมีคุณสมบัติด้านคุณวุฒิ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาแล้ว แต่ยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา ว่าจะสมัครเข้ารับการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งได้หรือไม่ จึงขอแจ้งว่า ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน แม้ไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาก็สามารถสมัครสอบคัดเลือก/คัดเลือกได้

อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบบรรจุแต่งตั้ง ก.ท.ได้มีมติกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้แล้ว ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27 ก.พ.2557 โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกภายในกำหนดอายุบัญชี โดยให้ ก.จ.จ., ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จังหวัด ให้ความเห็นชอบการบรรจุแต่งตั้งแบบมีเงื่อนไขว่า “จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้ต่อเมื่อผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนดโดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยฝึกอบรม (สพบ.) เป็นหลักฐานหากเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้น ก็ให้แต่งตั้งผู้นั้นรักษาการไปพลางก่อน” นอกจากนี้ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ประกาศลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ข้อ 23 ก็ได้กำหนดหลักการไว้เช่นกันว่า หากผู้นั้นยังไม่ผ่านการฝึกอบรม ก็ให้แต่งตั้งผู้นั้นรักษาการในตำแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้งไปพลางก่อน และให้เข้ารับการฝึกอบรมในโอกาสแรกที่มีการเปิดอบรมในหลักสูตรนั้นนั่นเอง

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวด้วยว่า ข้าราชการส่วนท้องถิ่น สามารถติดตามข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารได้ ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th หรือ facebook fanpage : สำนักงาน ก_กลาง ได้อีกทางหนึ่งด้วย

หายข้องใจ "อธิบดีท้องถิ่น" แจงชัด อยากสอบสายงานผู้บริหารท้องถิ่น ตำแหน่งผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษา แต่ยังไม่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา ก็สมัครสอบได้ 13 พ.ย. 2560 15:44 13 พ.ย. 2560 16:27 ไทยรัฐ