วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สภามหาวิทยาลัย ตั้ง 'ดร.กาญจนา เงารังษี' เป็น รรท.อธิการบดี ม.นเรศวร

สภามหาวิทยาลัย ตั้ง 'ดร.กาญจนา เงารังษี' เป็น รรท.อธิการบดี ม.นเรศวร

  • Share:

หลัง ‘ผศ.พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์’ ลาออกจากตำแหน่งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.นเรศวร ทางสภามหาวิทยาลัยนเรศวร มีมติให้ ‘ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี’ เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.นเรศวร ตั้งแต่ 13 พ.ย.นี้

ศ.นพ.ดร.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก เผยว่า ตามคำพิพากษาของศาลปกครองพิษณุโลกที่ "ให้เพิกถอนมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 227 (2/2560) เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 60 ในส่วนที่ให้เสนอชื่อผู้ร้องสอด ซึ่งได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และให้นำเสนอกระทรวงศึกษาธิการเพื่อดำเนินการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไป โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติดังกล่าว คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก”

ดังนั้น ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี (ชุดที่ 3) จึงได้มีหนังสือเชิญผู้ผ่านการกลั่นกรองเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ม.นเรศวร ทั้ง 3 คน ได้แก่ ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และ ศ.ดร.สมยศ พลับเที่ยง มาแถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาฯ ด้วยตนเอง

สำหรับ การแถลงนโยบายการบริหารงานของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มีผู้ตอบรับมาแถลงนโยบาย จำนวน 2 คน คือ ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี และ ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ภายหลังการแถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้กรรมการสภาฯ ได้อภิปราย และลงคะแนนเสียง โดยมติที่ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 240 (14/2560) เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 60

ทั้งนี้ เห็นชอบให้ ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี และนำเสนอกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นอธิการบดี ม.นเรศวร ต่อไป โดย ผศ.พิเศษ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.นเรศวร ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย. 2560 สภาฯ จึงมีมติแต่งตั้ง ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.นเรศวร ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย. 60 เป็นต้นไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้