วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปฏิรูปสังคมไทยสู่ “สังคมคุณภาพ”

ปฏิรูปสังคมไทยสู่ “สังคมคุณภาพ”

โดย ซี.12
14 พ.ย. 2560 05:01 น.
  • Share:

ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมกำลังอยู่ระหว่างรับฟังความเห็นต่อประเด็นปฏิรูปประเทศด้านสังคมจากประชาชนทุกภาค ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนธันวาคมศกนี้ เพื่อนำความเห็นมาประกอบการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศด้านสังคมอย่างครอบคลุมต่อไป

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม แจ้งว่า คณะกรรมการจัดการรับฟังความคิดเห็นต่อประเด็นปฏิรูปประเทศด้านสังคม เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิรูปประเทศให้มีความครอบคลุม ครบถ้วน และสามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ไปสู่ “สังคมคุณภาพ” ด้วยการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม การสร้างโอกาสที่เป็นธรรมโดยไม่แบ่งแยก การเสริมสร้างพลังทางสังคม และการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคม ไปพร้อมๆกัน

ได้กำหนดประเด็นการรับฟังความคิดเห็นที่จะต้องขับเคลื่อนต่อใน 5 เรื่อง ได้แก่ 1.การออม สวัสดิการสังคม และการลงทุนทางสังคม 2.กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม อาทิ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 3.การจัดการข้อมูลทางสังคมและองค์ความรู้ 4.การสร้างเสริมระบบชุมชนเข้มแข็ง 5.การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม

การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งแรก กำหนดจัดในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30-14.00 น. ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยได้เชิญกลุ่มผู้เข้าร่วมให้ความคิดเห็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มสื่อมวลชน (สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์และวิทยุ นักวิชาการสื่อมวลชน และสำนักข่าวต่างๆ) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความใกล้ชิดกับประเด็นปัญหาด้านสังคมต่างๆ
อย่างดียิ่ง และ กลุ่มผู้นำทางสังคม (ภาคประชาสังคม/ประชาชน/

ผู้ทรงคุณวุฒิ/นักวิชาการ และภาคเอกชน) โดย นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา จะเป็นประธานในการรับฟังความคิดเห็นร่วมกับ นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ ประธานอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ และคณะกรรมการปฏิรูปด้านสังคม

สำหรับการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในส่วนภูมิภาคอีก 3 ครั้ง ได้กำหนดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดอุดรธานี ภาคใต้ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และภาคเหนือ วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดเชียงราย

ทุกความคิดเห็นของประชาชนมีคุณค่าอย่างยิ่งในการจัดทำแผนฯครั้งนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคมจะนำประเด็นที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนมาใช้ประกอบการจัดทำ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมให้มีความครบถ้วน สามารถเชื่อมโยงกับการปฏิรูปด้านอื่นๆด้วย

ประชาชนทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศด้านสังคมผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 1.เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) www.nesdb.go.th 2.เฟซบุ๊ก “ร่วมปฏิรูปประเทศ” 3.โทรสารหมายเลข 0-2282-9149-4 จดหมายส่งมาที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 วงเล็บมุมซองว่า “คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม”

งานด้านสังคมเกี่ยวข้องกับผู้คนหลากหลาย การมีส่วนร่วมของพลเมือง จึงเป็นเสียงที่จะสะท้อนการมีส่วนร่วมใน “สังคมคุณภาพ” ได้อย่างสมบูรณ์.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้