วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 31

ท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 31

โดย ซี.12
13 พ.ย. 2560 05:01 น.
  • Share:

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมมือทางวิชาการกับสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในการจัดหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 31 ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน จนถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์

ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้บริหารยุคใหม่ที่มีแนวคิดเชิงบูรณาการ พร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในบริบทใหม่ของโลก

ได้มีการเลือกคณะกรรมการนักศึกษา เพื่อดำเนินกิจกรรมของรุ่น ดังนี้

1.นายเชี่ยว คำแหง ปลัด อบต.หนองหงส์ จ.นครศรีธรรมราช ประธานรุ่น 2.พันจ่าอากาศเอก ไพโรจน์ วันอุบล ปลัด อบต.ธารทหาร จ.นครสวรรค์ รองประธาน 3.นายธัชพล สิทธิสาร ปลัด ทต.กู่กาสิงห์ จ.ร้อยเอ็ด ที่ปรึกษา 4.นายรักพร บริพันธ์ ปลัด อบต.บ้านนิคม จ.นครศรีธรรมราช ที่ปรึกษา 5.นางกนกวรรณ บุญก้อน ปลัด อบต.จอมจันทร์ จ.น่าน เลขานุการ 6.นางสาวญาณิศา บุญช่วย ปลัด อบต.คลองท่อมเหนือ จ.กระบี่ ผู้ช่วยเลขานุการ 7.นางณัฏฐาพร ปัทถาพงษ์ ปลัด อบต.ท่าลี่ จ.เลย เหรัญญิก 8.นายสุรศักดิ์ สิงห์หาร ปลัด ทต.เมืองแก จ.สุรินทร์ หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการ 9.ว่าที่ร้อยตรีธีระชัย กลีบแก้ว ปลัด อบต.เหนือคลอง จ.กระบี่ หัวหน้ากลุ่มศึกษาดูงาน 10.นายวัชรินทร์ อุนาริเน ปลัด ทต.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการ

11.ว่าที่ร้อยเอก ชอบ คำน่าน ปลัด ทต.แม่จะเรา จ.ตาก หัวหน้ากลุ่มสังคมและบันเทิง 12.สิบตำรวจเอก สมโภชน์ กันทะวงค์ ปลัด อบต.ปากชม จ.เลย หัวหน้ากลุ่มกีฬา 13.นายเฉลิมพงษ์ เดชคำภู ปลัด อบต.หนองกุง จ.อุบลราชธานี หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ 14.นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว ปลัด อบต.กุแหระ จ.นครศรีธรรมราช ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ 15.นายชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด กรรมการตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสานเหนือ) 16.นายพิชิต เจริญผล ปลัด ทต.ตาดทอง จ.ยโสธร กรรมการตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสานใต้) 17.นายสุภัทร์ จงใจ ปลัด อบต.บางกระบือ จ.ปทุมธานี กรรมการตัวแทนภาคกลาง 18.นายมนตรี สุพรรณ ปลัด ทม.ตะพานหิน จ.พิจิตร กรรมการตัวแทนภาคเหนือ 19.นายประจักษ์ พันนาสี ปลัด อบต.บ้านลำนาว จ.นครศรีธรรมราช กรรมการตัวแทนภาคใต้

การอบรมดังกล่าวเป็นหลักสูตรสูงสุดของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ที่ได้สนองนโยบายรัฐบาลในการปรับหลักสูตรให้มีการศึกษาดูงานเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น

โดยได้จัดให้ไปศึกษาดูงานภาคใต้ในเรื่อง ศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำงานพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง การจัดการภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผลิตภัณฑ์ชุมชน การยกระดับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน แหล่งการเรียนรู้การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการขยะ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

อีกทั้งการอบรมครั้งนี้ มีทั้งทฤษฎี หลักการบริหารกระบวนการคิดและหลักคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงานซึ่งนักบริหารท้องถิ่นทุกคนต่างมุ่งมั่นแน่วแน่กับการเพิ่มพูนความรู้ในครั้งนี้ เพื่อนำไปบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนในท้องถิ่นต่อไป

ช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนถึงวันลาจากย่อมมีความหมายสำหรับ ปลัด อบต. และปลัดเทศบาลทั้งหลายที่มากินนอนและทำกิจกรรมร่วมกันถึงเดือนครึ่ง.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้