วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมส่งเสริมการเกษตร เผย ศพก.พัฒนาต่อเนื่อง ช่วยยกระดับคุณภาพเกษตรกรไทย

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผย ศพก.ในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ พัฒนาต่อเนื่อง ช่วยยกระดับคุณภาพเกษตรกรไทยสร้างรายได้ยั่งยืน

วันที่ 10 พ.ย.60 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากนโยบายปฏิรูปภาคการเกษตรโดย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องการให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดต้นทุนการผลิตลดลง ผลผลิตมีคุณภาพมากขึ้น นำไปสู่การบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ วันนี้ได้แสดงผลงานอย่างเป็นรูปธรรมโดยการแสดงให้เห็นถึงพลังความเข้มแข็งของเกษตรกร โดยเฉพาะ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ศพก.ทุกอำเภอ หรือแม้ ศพก. เครือข่าย ก็ต่อยอดความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

โดยนับตั้งแต่ ปี 2557 ศพก. 882 แห่งทั่วประเทศ ได้เกิดขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเกษตรกรในพื้นที่ มีเกษตรกรผู้นำ หรือประธาน ศพก. ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรเฉพาะด้าน ปัจจุบันเป็นข้าว 450 ศูนย์ พืชไร่ 78 ศูนย์ พืชผัก 31 ศูนย์ ไร่นาสวนผสม/เกษตรผสมผสาน 78 ศูนย์ ไม้ผล 139 ศูนย์ ยางพารา 52 ศูนย์ ปาล์มน้ำมัน 44 ศูนย์ และอื่นๆ 10 ศูนย์ และได้มีการพัฒนา ศพก. ให้มีความเข้มแข็งเรื่อยมา ทั้งการอบรมประธานศพก. หรือ การพัฒนาสถานที่ สำหรับใช้เป็นสถานที่ในการฝึกอบรม ได้รับการยอมรับในระดับพื้นที่ จนสามารถเป็นผู้วางแผนและกำหนดทิศทางนโยบายด้านการเกษตรที่สำคัญในระดับพื้นที่ได้

ต่อมาเมื่อรัฐบาลมีนโยบายดำเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ หลายพื้นที่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเกษตรกรผ่านการอบรมของ ศพก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงวางทิศทางเพื่อให้ ศพก. เป็นกลไกหลักในการปฏิรูปภาคการเกษตร และรับฟังเสียงสะท้อนจากการทำงานของเกษตรกรมากกว่าที่ผ่านมา มีการเปิดเวทีให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดเครือข่ายการทำงาน การช่วยเหลือกันอย่างเป็นระบบ ทั้งในระดับประเทศ และระดับพื้นที่

ด้านนายเชิดชัย จิณะแสน ประธานเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่า การแสดงให้เห็นถึงความจริงใจในการช่วยเหลือเกษตรกรเป็นสิ่งที่เกษตรกรต้องการมาโดยตลอด วันนี้นับเป็นโอกาสดีที่ ศพก.ทั้งหมด จะรวมพลังให้เห็นว่า การเกิดขึ้นของ ศพก. ไม่ได้ศูนย์เปล่า มีเวทีให้เราได้แสดงความคิดเห็นและสะท้อนการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย ซึ่งเกษตรกรทุกคนจำเป็นที่จะต้องปรับตัว รวมกลุ่มกันผลิตและขายเพื่อความเข้มแข็ง เมื่อภาครัฐเข้ามาสนับสนุนด้านต่างๆ หากเรายังทำการเกษตรรายย่อย หรือแม้กระทั่งโครงการสำคัญต่างๆ ของรัฐบาล ก็จะไม่สูญเปล่า เนื่องจากเราเกิดความเข้มแข็งในระดับพื้นที่ เราก็คิดจากความต้องการของเราจริงๆ รัฐเข้ามาเติมเต็ม เพื่อให้การพัฒนาการเกษตรสมบูรณ์ ศพก. เสมือนเป็นจิ๊กซอร์ ในพื้นที่เกษตร ซึ่งก็ยังคงต้องปรับปรุงเพื่อทำให้มันสวยงามมาก และทำให้เกิดการปฏิรูปภาคการเกษตรอย่างสมบูรณ์ ต่อไป

สำหรับพื้นที่ ศพก.ยี่ล้น โดยมี นายวิศรุต อ่วมกลัด เป็นประธานกลุ่ม เป็นตัวอย่างความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริง ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ โดยดำเนินการในรูปแบบ ฟาร์มชุมชน มีการทำการเกษตรหลากหลาย ทั้งการปลูกผัก ทำนา เลี้ยงปลา โดยเฉพาะการเลี้ยงปลาของกลุ่มนี้ที่มีความโดดเด่น มีสมาชิกจำนวน 100 ราย ทุกกิจกรรมมีความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เกษตรกรที่รับผิดชอบสามารถทำงานแต่ละด้านตามความถนัด ความชำนาญของตนเองได้ จนสามารถนำไปจำหน่ายภายใต้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ และผลจากการดำเนินโครงการฯ เกษตรกรเครือข่าย ศพก. ยังตั้งเป้ารวมตัวกันทำแปลงใหญ่ ปลาช่อนและปลานิลจิตรลดา โดยขณะนี้มีสมาชิกกว่า 30 ราย พร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการ.

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผย ศพก.ในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ พัฒนาต่อเนื่อง ช่วยยกระดับคุณภาพเกษตรกรไทยสร้างรายได้ยั่งยืน 10 พ.ย. 2560 19:15 10 พ.ย. 2560 19:59 ไทยรัฐ