วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เสธ.ทร. กางแผนมั่นคงทางทะเล จัดประชุมผู้บริหาร ศรชล. ประจำปี 61

"บิ๊กตุ๋ย" นั่งหัวโต๊ะ ศรชล. จัดประชุมผู้บริหารระดับสูง (SOM) ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้เป็นไปตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล และรับช่วงงานต่อจาก ศปมผ. เพื่อจัดโครงสร้างในการบังคับใช้กฎหมายประมงอย่างยั่งยืน...

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.60 ที่โรงแรมมิลเลเนียม ฮิลตัน พล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสธ.ทร. และในฐานะ ผอ.ศรชล. เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูง (Senior Officer Meeting:SOM) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการยกระดับ ศรชล. พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล การดำเนินการที่สำคัญในปีงบประมาณ 2561 คือ การยกระดับจาก "ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล" เป็น "ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล" ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ต่อเนื่องจากปี งบฯ 60 และเป็นไปตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล ในการยกระดับ ศรชล.นั้น

จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพกระบวนการสร้างความตระหนักรู้สถานการณ์ทางทะเลในภาพรวม (Comprehensive Maritime Domain Awareness: CMDA) ของหน่วยงานใน ศรชล. อย่างต่อเนื่อง และต้องสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานใน ศรชล. ได้อย่างรวดเร็วและน่าเชื่อถือ เพื่อให้สามารถเป็นเครื่องมือที่จะเสริมสร้างความร่วมมือกันในการบังคับใช้กฎหมายที่จะรองรับการปฏิบัติงานร่วมของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในอนาคต และจะต้องพร้อมรับช่วงงานต่อจากศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ในการป้องกัน ยับยั้ง

และขจัดการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม (IUU Fishing) และการแก้ไขปัญหา การค้ามนุษย์และแรงงานในภาคประมง ตามมาตรการทางกฎหมายทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนอนุสัญญาที่มีผลผูกพันกับประเทศไทย โดย ศรชล.ไม่เพียงจะต้องเร่งรีบแก้ไขปัญหานี้ให้เรียบร้อยโดยเร็ว แต่รวมถึงการจัดให้มีโครงสร้างในการบังคับใช้กฎหมายประมงอย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทย อันจะทำให้ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป.

"บิ๊กตุ๋ย" นั่งหัวโต๊ะ ศรชล. จัดประชุมผู้บริหารระดับสูง (SOM) ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้เป็นไปตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล และรับช่วงงานต่อจาก ศปมผ. เพื่อจัดโครงสร้างในการบังคับใช้กฎหมายประมงอย่างยั่งยืน... 10 พ.ย. 2560 15:18 10 พ.ย. 2560 15:42 ไทยรัฐ