วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาต่างๆ

โดย ซี.12

อาจารย์มหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะมีสถานะเป็น ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ พนักงานมหาวิทยาลัย แล้วแต่จะสังกัด มหาวิทยาลัย ในรูปแบบใด ต่างมีเป้าหมายในวิชาชีพตรงกันอย่างหนึ่งคือการทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง ศาสตราจารย์...

ช่วงนี้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ เช่น รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สังกัดคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2557 รองศาสตราจารย์สุพัตรา ศิริโชติยะกุล ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558...

รองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ โตอนันต์ ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาโรคพืช สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2558 รองศาสตราจารย์ชายชาญ โพธิรัตน์ ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559...

พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีวเคมีและสาขาวิชาชีววิทยา รวม 2 ราย คือ รองศาสตราจารย์วิภา สุจินต์ ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีวเคมี สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 รองศาสตราจารย์ยุพาพร ไชยสีหา ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยา สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2558...

รองศาสตราจารย์ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 รองศาสตราจารย์ประชา นันท์นฤมิต ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 รองศาสตราจารย์วรินทร วูวงศ์ ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559...

ก่อนหน้านี้ยังมี รองศาสตราจารย์นคร ทิพยาวงศ์ ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 รองศาสตราจารย์สนธยา วนิชวัฒนะ ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2557 รองศาสตราจารย์ฐานิตย์ เมธิยานนท์ ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2559...

รองศาสตราจารย์วีรศักดิ์ เมืองไพศาล ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 รองศาสตราจารย์จิตติมา มโนนัย บาร์ทเล็ทท์ ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2558 รองศาสตราจารย์ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2558 รองศาสตราจารย์บัณฑิต เจตน์สว่าง ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ สังกัดสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558 รองศาสตราจารย์มัลลิกา อิ่มวงศ์ ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุล สังกัดคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2559 รองศาสตราจารย์ธนัญญา บุณยศิรินันท์ ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559...

“ซี.12”

อาจารย์มหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะมีสถานะเป็น ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ พนักงานมหาวิทยาลัย แล้วแต่จะสังกัด มหาวิทยาลัย ในรูปแบบใด ต่างมีเป้าหมายในวิชาชีพตรงกันอย่างหนึ่งคือการทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง ศาสตราจารย์... 10 พ.ย. 2560 09:55 10 พ.ย. 2560 14:15 ไทยรัฐ