วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปั้นโปรแกรมอีเลิร์นนิงธรรมศึกษาเรียนรู้ 24 ชม.

แฟ้มภาพ

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยัง ร.ร.วัดราชบพิธฯ กรุงเทพฯ ทรงเปิดการสอบธรรมศึกษา สำนักเรียนวัดราชบพิธฯ ประจำปี 2560 และประทานพระโอวาท ความตอนหนึ่งว่า เมื่อพิจารณาการศึกษาตามหลักสูตรธรรมศึกษาพบว่า บูรพาจารย์ได้วางหลักสูตรการศึกษาไว้อย่างเหมาะสมแก่การครองชีวิตของฆราวาสแล้ว เพราะฉะนั้น จึงนับได้ว่าผู้เรียนทุกคนได้มีโอกาสศึกษาแผนที่ชีวิตที่ถูกต้อง มีเครื่องนำทางไปอย่างตรงเส้นทาง ไม่พาหลงไปสู่ความเสื่อมอย่างแน่นอน

อีกด้านที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) และคณะสงฆ์ จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดการสอบธรรมศึกษา ตามโครงการสอบธรรมศึกษา พัฒนาคน พัฒนาชาติ ปีการศึกษา 2560 โดยพระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวว่า ปีนี้แม้ว่ามีผู้เข้าสอบธรรมศึกษาตรี โท และเอก รวมกันจำนวน 47,527 คน แต่ยังต้องขอให้ทั้งภาครัฐ และเอกชน ช่วยกันส่งเสริมให้มีผู้เข้ามาสอบธรรมศึกษา และได้มาเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากขึ้น ขณะเดียวกัน สำนักงานแม่กองธรรมฯ ยังได้นำหลักสูตรธรรมศึกษามาจัดทำเป็นระบบอีเลิร์นนิง ให้สามารถศึกษาธรรมศึกษาผ่านระบบออนไลน์ได้ 24 ชั่วโมง โดยภายในเดือน ธ.ค.2561 ระบบอีเลิร์นนิงจะมีความสมบูรณ์สามารถเรียนรู้ได้ทั้งธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก.

เมื่อพิจารณาการศึกษาตามหลักสูตรธรรมศึกษาพบว่า บูรพาจารย์ได้วางหลักสูตรการศึกษาไว้อย่างเหมาะสมแก่การครองชีวิตของฆราวาสแล้ว 10 พ.ย. 2560 00:13 10 พ.ย. 2560 00:14 ไทยรัฐ