วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พิพากษา เลขาฯ กพฐ.ละเลยหน้าที่

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (สพป.กทม.) พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตจัดตั้งศูนย์การเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาของมูลนิธิตัรบียะตุ้ลอิสลาม ให้มูลนิธิตัรบียะตุ้ลอิสลามทราบ และให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาให้แก่มูลนิธิตัรบียะตุ้ลอิสลามต่อ สพป.กทม. เพื่อแจ้งให้มูลนิธิตัรบียะตุ้ลอิสลาม โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด โดยศาลให้เหตุผลว่า ข้อเท็จจริงคดีนี้รับฟังได้ว่า การที่มูลนิธิตัรบียะตุ้ลอิสลามได้ยื่นเอกสารขอจัดตั้งศูนย์การเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาต่อ สพป.กทม. เมื่อวันที่ 9 ม.ค.2557 แต่ สพป.กทม.ยังไม่มีการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้มูลนิธิตัรบียะตุ้ลอิสลามทราบ ถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

นอกจากนี้ เห็นว่าการที่เลขาธิการ กพฐ.ยังไม่ดำเนินการพิจารณาจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาแก่ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 26 คน แก่มูลนิธิตัรบียะตุ้ลอิสลาม ตามที่กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.2555 กำหนด ถือเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ สำหรับคดีดังกล่าว มูลนิธิตัรบียะตุ้ลอิสลาม และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ยื่นฟ้อง สพป.กทม., เลขาธิการ กพฐ. และ รมว.ศึกษาธิการ ว่าไม่ได้ดำเนินการพิจารณาคำขอจัดตั้งศูนย์การเรียนภายในเวลาอันสมควร และไม่ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนและสิทธิประโยชน์ต่างๆในการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด.

โดยศาลให้เหตุผลว่า ข้อเท็จจริงคดีนี้รับฟังได้ว่า การที่มูลนิธิตัรบียะตุ้ลอิสลามได้ยื่นเอกสารขอจัดตั้งศูนย์การเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาต่อ สพป.กทม. เมื่อวันที่ 9 ม.ค.2557 9 พ.ย. 2560 23:51 9 พ.ย. 2560 23:52 ไทยรัฐ