วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ป.ป.ส.เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่

ป.ป.ส.เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่

  • Share:

สำนักงาน ป.ป.ส.จัดเวทีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เกี่ยวกับร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ เพื่อปรับปรุงการให้มีความสมบูรณ์เหมาะสม ทันสมัย และเป็นธรรม...

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.60 ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) มอบหมายให้ นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านการสังคมสงเคราะห์ ด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมาย และจากหน่วยงานภาคเอกชน อาทิ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้าไทย เครือข่ายนักวิชาการต่างๆ รวมถึงภาคประชาชน จำนวน 200 คน เข้าร่วมประชุม

นายศิรินทร์ยา กล่าว สืบเนื่องมาจากการที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้ยกร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด เพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้มีความเหมาะสมเป็นธรรม สอดคล้องกับกาลสมัยและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 เห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าว และได้ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ซึ่งในขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีการปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียดจากฉบับที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่กำหนดให้ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวิธีการแสดงความคิดเห็นหลายช่องทาง อาทิ ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ส. หรือนำส่งทางไปรษณีย์หรือโทรสารมายังสำนักงาน ป.ป.ส. รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมในครั้งนี้ ได้มีการอภิปรายเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พร้อมรับฟังความคิดเห็นและตอบประเด็นขอซักถามจากผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่เข้าร่วมประชุมฯ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายณรงค์ รัตนานุกูล ที่ปรึกษาสำนักงาน ป.ป.ส. พลตำรวจตรี ชาตรี ไพศาลศิลป์ รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด นายวชิระ อำพนธ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นายแพทย์วิโรจน์ วีรชัย อดีตผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และนางจำเรียง สวัสดิ์วัฒน์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ ร่วมอภิปราย"

นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดที่ได้ปรับปรุงแก้ไขในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกานั้น นอกจากจะมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่กำหนดให้รัฐพึงกำหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง และพึงใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จำเป็นแล้ว ยังได้ทำการปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับทิศทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก ค.ศ. 2016 โดยมีสาระสำคัญคือ การกำหนดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การปรับปรุงระบบการควบคุมและกำกับดูแลยาเสพติดโดยกำหนดให้มีมาตรการพิเศษต่างๆ เช่น การเปิดกว้างให้มีการศึกษาวิจัยและการใช้พืชเสพติดเพื่อการศึกษาวิจัยและการบำบัดรักษา การปรับปรุงการกำหนดความผิดและบทกำหนดโทษในคดียาเสพติดให้มีความเหมาะสมได้สัดส่วนกับการกระทำความผิด และการปรับปรุงระบบการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย สมัครใจเข้าบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด แจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้