วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ บินถกเอเปกศุกร์นี้ ต่อหารืออาเซียน 13-14 พ.ย.ที่ ฟิลิปปินส์

นายกฯ เตรียมบินประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ที่ เวียดนาม 10 พ.ย.นี้ ต่อด้วยประชุมสุดยอดอาเซียนฯ 13-14 พ.ย. ที่มะนิลา ฟิลิปปินส์

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก (APEC Economic Leaders’ Meeting) ครั้งที่ 25 ที่นครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน และการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 และการประชุมสุดยอดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก มีหัวข้อหลัก คือการสร้างพลวัตใหม่และการส่งเสริมการพัฒนาไปสู่อนาคตร่วมกันภายใต้ ประเด็นสำคัญ 4 ประเด็น ได้แก่ 1. การส่งเสริมการเติบโตที่ครอบคลุม สร้างสรรค์ และยั่งยืน 2. การส่งเสริมการการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 3. การส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและนวัตกรรมแก่วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยในยุคดิจิทัล 4. การส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

พล.ท.วีรชน กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จะกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม เพื่อแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการดำเนินการของไทยที่สำคัญในกรอบเอเปก โดยเฉพาะการค้าพหุภาคี FTAAP ความเชื่อมโยง เศรษฐกิจสีเขียว และการพัฒนาทุนมนุษย์ รวมถึงนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจ และบทบาทของไทยในการผลักดัน APEC Strategy for Green, Sustainable and Innovative MSMEs รวมทั้งจะได้ร่วมหารือเกี่ยวกับวาระของเอเปกหลัง ปี ค.ศ. 2020 (Post-2020 Vision) ซึ่งจะมีส่วนในการกำหนดหัวข้อ และประเด็นหลักสำหรับการประชุมเอเปก ในปี 2565 (ค.ศ. 2022) ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพด้วย พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี และผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกจะได้แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และส่งเสริมความร่วมมือกับผู้แทนจากภาคธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในการประชุม การหารือเต็มคณะระหว่างผู้นำเอเปก กับผู้แทนสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปก (ABAC) ด้วย

พล.ท.วีรชน กล่าวถึงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 ที่กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน ว่า นอกจากจะมีการประชุมของผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 2 ในรอบปีแล้ว ยังเป็นการประชุมร่วมกับผู้นำของประเทศคู่เจรจาของอาเซียน โดยมีผู้นำจาก จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐฯ รัสเซีย และสหประชาชาติ รวมทั้ง ผู้นำจากประเทศที่เป็นแขกพิเศษของประธานคือ แคนาดา และสหภาพยุโรป เข้าร่วมด้วย วัตถุประสงค์สำคัญสำหรับการประชุมครั้งนี้ เพื่อร่วมประเมินสถานการณ์โลกในปัจจุบัน และร่วมกันกำหนดทิศทางความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับแต่ละประเทศคู่เจรจา พร้อมๆ ไปกับการขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือต่างๆ ที่มีอาเซียนเป็นแกนกลาง เช่น การประชุมอาเซียนบวกสาม และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit - EAS) เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค และเพื่อหามาตรการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีผลกระทบต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และกับประชาคมโลก

พล.ท.วีรชน กล่าวว่า ฟิลิปปินส์ ได้กำหนดหัวข้อหลักสำหรับการเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ว่า "Partnering for Change, Engaging the World" มีประเด็นสำคัญๆ (1) การสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (2) การส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงภายในภูมิภาค (3) การส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล (4) การส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและนำโดยนวัตกรรม (5) การส่งเสริมความเข้มแข็งในภูมิภาค และ (6) การส่งเสริมให้อาเซียนเป็นต้นแบบในการรวมตัวในระดับภูมิภาค และมีบทบาทสำคัญในระดับโลก ทั้งนี้ ที่ประชุมจะลงนามในเอกสาร 2 ฉบับ ได้แก่ ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยนวัตกรรม และฉันทามติอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิของแรงงานต่างด้าว

"นายกฯ จะผลักดันประเด็นสำคัญในที่ประชุมต่างๆ ครอบคลุมทั้งการพัฒนาศักยภาพของประชาคมอาเซียน ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาความท้าทาย ทั้งจากใน และนอกภูมิภาค เพื่อให้อาเซียนสามารถมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีพลวัต และการพัฒนาที่ยั่งยืน ตอกย้ำความสำคัญของการที่อาเซียนจะต้องมีเอกภาพ เพื่อสามารถคงไว้ซึ่งความเป็นแกนกลางของอาเซียน ในโครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และศักยภาพของอาเซียนในการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค โดยส่งเสริมระบบภูมิภาคนิยมและพหุภาคีนิยม เพื่อปูทางไปสู่การที่ทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดต่อไปในช่วงหลังวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 เพื่อส่งเสริมประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง และเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ และไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง" พล.ท.วีรชน กล่าว

นายกฯ เตรียมบินประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ที่ เวียดนาม 10 พ.ย.นี้ ต่อด้วยประชุมสุดยอดอาเซียนฯ 13-14 พ.ย. ที่มะนิลา ฟิลิปปินส์ 9 พ.ย. 2560 18:28 9 พ.ย. 2560 19:32 ไทยรัฐ