วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
TGI สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้อุตสาหกรรมไทย “ก้าวไกล มั่นคง ยั่งยืน”

TGI สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้อุตสาหกรรมไทย “ก้าวไกล มั่นคง ยั่งยืน”

โดย Advertorial
13 พ.ย. 2560 06:01 น.
  • Share:

สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)มีพันธกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมายและเป็นศูนย์พัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเพื่อก้าวสู่ยุค 4.0โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในภาคอุตสาหกรรมของไทยให้มากขึ้น

นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) กล่าวถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ว่า อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเป็นอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ที่จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ และการช่วยสร้างสังคมให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น ตามการเปลี่ยนแปลงของโลกที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคหุ่นยนต์ (Robot Revolution) ที่จะมีการใช้หุ่นยนต์มากขึ้นในชีวิตประจำวันและการทำงาน เช่นเดียวกับยุคปัจจุบันที่มีการใช้ Smartphone หรือ Tablet ในชีวิตประจำวัน “กระทรวงอุตสาหกรรม โดย ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีนโยบายจัดตั้ง CoRE (Center of Robotic Excellence) ขึ้น โดยให้สถาบันไทย-เยอรมัน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และ 6 สถาบันการศึกษา ร่วมทำ MOU เพื่อจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศไทย ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จากสถาบันการศึกษาไปสู่การผลิตของภาคอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเป็นกลไกการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของประเทศ ด้วยการพัฒนาบุคลากรด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ พัฒนาต้นแบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม กำหนดมาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไทย เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้นำการผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่มีความซับซ้อนโดยมีเทคโนโลยีเป็นของตนเองรวมทั้งอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติยังเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุน  (Supporting Industry) ให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นอีกด้วย เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมดิจิทัล เป็นต้น” 

นายสมหวัง กล่าวต่อไปว่า TGI ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อวงการอุตสาหกรรมของโลกได้หันมาใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติกันมากขึ้น การพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมจึงเป็นปัจจัยสำคัญ ในการก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมจะต้องทราบความต้องการของตนเองว่าต้องการพัฒนากำลังคนในระดับใดสำหรับการพัฒนากำลังคนในภาคอุตสาหกรรมของ TGI จะให้บริการในลักษณะของการจัดการอบรมโดยมีหลักสูตรการอบรมที่เหมาะสมกับกำลังคน เพื่อยกระดับให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือการจัดฝึกอบรมในลักษณะของทวิภาคี ในการพัฒนาคน ให้พร้อมสำหรับการทำงานในภาคอุตสาหกรรม TGI จะทำในลักษณะ Pre-employment ก่อนเข้างาน โดยการฝึกทักษะ (Skill) ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ที่จบการศึกษาใหม่ๆ จะมีความรู้ด้านทฤษฎีเป็นส่วนใหญ่ ประสบการณ์ด้านปฏิบัติมีน้อย จำเป็นต้องฝึกทักษะการทำงานประมาณ 2-3 เดือน เมื่อผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์  TGI จะออกใบรับรองให้

“นอกจากนี้ TGI ยังได้ให้บริการฝึกอบรมในลักษณะของการทำข้อตกลงแบบทวิภาคีกับสถาบันอุดมศึกษาในทุกๆ ปี โดยสถาบันอุดมศึกษาเหล่านั้นจะส่งนักศึกษาเข้ามาฝึกงานกับ TGI

ส่วนการทำข้อตกลงทวิภาค กับสถาบันอาชีวศึกษา ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆ กัน คือ TGI จะทำตัวเป็นเสมือนโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้เด็กอาชีวะฯ เข้ามาฝึกการทำงาน ในส่วนของอาจารย์ TGI ก็ได้จัดทำหลักสูตร Train the Trainer ให้กับอาจารย์ที่เกี่ยวข้องการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมในช่วงปิดภาคเรียนทุกปี  เพื่อเป็นการ Update เทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งนี้ TGI มีรูปแบบการทำงานเป็นลักษณะของ Network กับบริษัทผู้ผลิตหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติในต่างประเทศโดยบริษัทผู้ผลิตฯ ให้การสนับสนุนหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ตลอดจนถึง Software ให้กับสถาบันฯ เพื่อนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปถ่ายทอดให้กับกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาที่ทำความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งนี้ เพื่อให้อุตสาหกรรมไทยสามารถก้าวไกล มั่นคง และยั่งยืน” ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน กล่าวในตอนท้าย