วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชื่นชม!! ร.ร.แก่นทองฯ ปั้น 'อีโค-สคูล' ต่อยอด สร้างพลเมืองสีเขียว

โรงเรียนแก่นทองฯ เขตประเวศ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ อีโค-สคูล ต่อเนื่อง ฝึกทักษะนักเรียนด้านสิ่งแวดล้อม ดึงชุมชนมีส่วนร่วม พิทักษ์คูคลองประเวศ จนได้รางวัลเครือข่ายเยาวชนริโก้ อีโค-สคูล ดีเด่น ปี 60...

นางอัญชลี มนต์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ เขตประเวศ กทม. เปิดเผยว่า โรงเรียนแก่นทองอุปภัมภ์ ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ อีโค-สคูล (Eco-School) ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยมุ่งพัฒนาโรงเรียนให้กลายเป็นพื้นที่ที่เด็กจะได้เรียนรู้ และฝึกทักษะการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) ตั้งแต่การกำหนดนโยบายของผู้บริหาร การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา รวมถึงการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครอบครัว ชุมชน และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยยึดการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา Eco-School ในการเรียนรู้รายวิชาต่างๆ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 รวมทั้งบรรจุหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา Eco-School ให้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรของโรงเรียน โดยอยู่ในรายวิชาเพิ่มเติมของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการศึกษา 7 ขั้นตอน โดยให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกที่ดีต่อตนเอง ต่อชุมชน และประเทศชาติ มีวินัย ความอดทน และมีกระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืน เพื่อจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบภายใต้บริบทของชุมชน โดยผู้เรียนต้องสำรวจประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ตามความถนัด ความสนใจ เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน สร้างเสริมประสบการณ์ที่ผู้เรียนนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ประสบความสำเร็จ และมีความสุข ตลอดจนการขยายความรู้สู่ชุมชน เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับประชาชนในชุมชนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สำหรับจุดเด่นของหลักสูตร Eco-School ของโรงเรียน คือ เป็นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนเน้นหลักสมรรถนะ (Competency Based Curriculum) และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง สามารถพัฒนาผู้เรียนทั้งความรู้ และทักษะ เป็นการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น มุ่งให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า รู้จักอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ ทำให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมจากการได้ลงมือปฏิบัติจริง ภายใต้ความร่วมมือของผู้บริหาร ครู ชุมชน และนักเรียน ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กันโดยในการจัดการเรียนรู้จะมีทั้งครู ผู้ปกครอง และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนได้ออกพื้นที่ในการเรียนรู้ ตลอดจนได้ซักถาม สัมภาษณ์ ถึงสภาพปัญหาและแล้วทางแก้ไขปัญหา จากกระบวนการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนเอง

อย่างไรก็ตาม จากพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ Eco-School มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงเรียนสามารถพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้นักเรียนและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งเกิดความร่วมมือในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาและชุมชนโดยรอบให้เกิดความยั่งยืน นอกจากนี้ ยังได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเครือข่ายเยาวชนริโก้ อีโค-สคูลดีเด่น ประจำปี 2560 จากผลงานพัฒนาเครือข่ายเยาวชนริโก้ อีโค-สคูล พิทักษ์คูคลองประเวศอย่างมีประสิทธิภาพ และในอนาคตโรงเรียน จะมีการพัฒนาต่อยอดหลักสูตร Eco-School เพื่อให้โรงเรียนเป็นฐานสำหรับการสนับสนุนเด็กให้ได้เรียนรู้และฝึกทักษะการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การเป็นพลเมืองสิ่งแวดล้อม หรือ Green Citizen ที่ดีในอนาคตต่อไป.

โรงเรียนแก่นทองฯ เขตประเวศ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ อีโค-สคูล ต่อเนื่อง ฝึกทักษะนักเรียนด้านสิ่งแวดล้อม ดึงชุมชนมีส่วนร่วม พิทักษ์คูคลองประเวศ จนได้รางวัลเครือข่ายเยาวชนริโก้ อีโค-สคูล ดีเด่น ปี 60... 9 พ.ย. 2560 14:54 9 พ.ย. 2560 15:36 ไทยรัฐ