วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นายกฯ งัด ม.44 ต่ออายุ 'นที ขลิบทอง' นั่ง ผอ.กองทุนหมู่บ้านฯ อีก 1 ปี

นายกฯ งัด ม.44 ต่ออายุ 'นที ขลิบทอง' นั่ง ผอ.กองทุนหมู่บ้านฯ อีก 1 ปี

  • Share:

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้า คสช.ต่ออายุให้ "นที ขลิบทอง" นั่ง ผอ.กองทุนหมู่บ้านฯ ยาวไปถึง 5 พ.ย. 2561

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.60 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 50/2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 59/2559 กําหนดให้นายนที ขลิบทอง ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ ต่อไปจนถึงวันที่ 5 พ.ย.2561 นั้น เนื่องจากปัจจุบันภารกิจของกองทุนหมู่บ้านมีความคืบหน้าไปได้ดี และอยู่ในระหว่างการริเริ่มโครงการใหม่ จําเป็นต้องได้รับการผลักดันอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการสรรหาผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจะต้องใช้เวลาดําเนินการอีกระยะหนึ่ง ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลผ่านกลไกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีความต่อเนื่องและเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

ดังนั้นหัวหน้า คสช.จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญ ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 ให้ยกเลิกความในข้อ 13 ของคําสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 59/2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนข้อ 13 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความต่อเนื่องและไม่กระทบต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งกําลังดําเนินไปด้วยดีให้นายนที ขลิบทอง ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติต่อไป จนถึงวันที่ 5 พ.ย.2561 นั้น และให้ผู้มีหน้าที่และอํานาจดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 9 พ.ย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้