วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รับสมัคร นปร.12

รับสมัคร นปร.12

โดย ซี.12
10 พ.ย. 2560 05:01 น.
  • Share:

บอกเล่าเรื่องราวของการพัฒนาให้เป็นข้าราชการที่เก่งและดี เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะครบครันนั้น

เพื่อแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้มีการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ในรุ่นที่ 12 แล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 12 มกราคม 2561

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

นอกจากนั้นมีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะเอาไว้ว่า

1.เป็นบุคคลผู้เพิ่งสำเร็จการศึกษา เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาใดๆ หรือได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ 17 มีนาคม 2561 (วันก่อนวันทดสอบขั้นที่ 3) จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ ที่ ก.พ.รับรอง มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร และหากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร

2.เป็นบุคคลทำงานในบริษัทเอกชน หน่วยงาน หรือองค์กรระหว่างประเทศ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาใดๆ หรือได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ 17 มีนาคม 2561 (วันก่อนวันทดสอบขั้นที่ 3) จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ ที่ ก.พ.รับรอง มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร และหากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร และมีประสบการณ์การทำงานจากภาคเอกชน หน่วยงาน หรือองค์กรระหว่างประเทศ

3.เป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาใดๆ หรือได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ 17 มีนาคม 2561 (วันก่อนวันทดสอบขั้นที่ 3) จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ ที่ ก.พ.รับรอง มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร และหากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร กรณีเป็นข้าราชการต้องได้รับคำยินยอมจากหัวหน้าส่วนราชการให้เข้าร่วมโครงการฯได้ โดยหัวหน้าส่วนราชการต้องลงนามคำยินยอมในหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ ข้าราชการที่อยู่ระหว่างชดใช้ทุนรัฐบาล ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของรัฐบาลในส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่ ก.พ.กำหนดมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่รับการบรรจุเข้าปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานชดใช้ทุน และจะต้องได้รับความยินยอมจากส่วนราชการเจ้าของทุนด้วย

4.เป็นพนักงานราชการ หรือลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาใดๆ หรือได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันที่ 17 มีนาคม 2561 (วันก่อนวันทดสอบขั้นที่ 3) จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ ที่ ก.พ.รับรอง มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร และหากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร และมีประสบการณ์การทำงานเป็นพนักงานราชการ หรือลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน ก.พ.ร. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2356-9999 ต่อ 8825, 8842 และ 9937 http://www.opdc.go.th หรือโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ สำนักงาน ก.พ.ร. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 9 Zone W1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2141-9015-18 http://www.igpthai.org

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร.จะรับผู้เข้าร่วมโครงการฯจำนวนไม่เกิน 50 คน.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้