วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สถ.เคาะเนื้อหาวิชาสรรหา ขรก.ท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร

อธิบดี สถ.เคาะแล้วเนื้อหา 10 หัวข้อวิชาสรรหา ขรก.ท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร 11 สายงาน 9,000 อัตรา

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.60 ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่นว่า คณะอนุกรรมการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ได้ประกาศกำหนดขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ จำนวน 10 หัวข้อวิชา ซึ่งในวันนี้ได้กำหนดรายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาในการสรรหาข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว ซึ่งประกอบไปด้วย

1.ความรู้เรื่องกฎหมาย ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งและการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.ความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ ได้แก่ ความรู้และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.ความรู้เรื่องแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และความเชื่อมโยงและบูรณาการแผนชาติ แผนภาค แผนกลุ่มจังหวัด แผนจังหวัด และแผนพัฒนาท้องถิ่น

4.ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล ได้แก่ กระบวนการในการควบคุมติดตามผลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน เทคนิคในการควบคุมและติดตามผล มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล

5.ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร ได้แก่ ทฤษฎีองค์กรและหลักการบริหารงานเกี่ยวกับการแบ่งงาน (Division of work) การจัดกลุ่มงาน (Departmentalization) การกระจายอำนาจหน้าที่ (Distribution of Authority) การประสานงาน (Co - Ordination) กระบวนการจัดการความรู้ และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA

6.ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

7.ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารกำลังคนภาครัฐ มาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

8.ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ หลักการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารและเพื่อการจัดการ

9.ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ ประเทศไทย 4.0 ลักษณะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทยด้านเศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต และความท้าทายในการพัฒนาท้องถิ่น

10.ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการ ได้แก่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการบริหารราชการด้านการงบประมาณ ด้านการเงินการคลัง และการบริหารราชการแนวใหม่

นอกจากนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังขอให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นติดตามข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาในการสรรหาข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th หรือ facebook fanpage : สำนักงานกลางได้อีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดนโยบายกระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา) ในตำแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่าย รวมกันทั้งสิ้นจำนวน 11 สายงาน ประมาณ 9,000 อัตรา.

อธิบดี สถ.เคาะแล้วเนื้อหา 10 หัวข้อวิชาสรรหา ขรก.ท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร 11 สายงาน 9,000 อัตรา 8 พ.ย. 2560 18:52 8 พ.ย. 2560 20:42 ไทยรัฐ