วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เปิดแผนขับเคลื่อนปี 61 มุ่งพัฒนาไหมไทยก้าวสู่ตลาดโลก

เปิดแผนขับเคลื่อนปี 61 มุ่งพัฒนาไหมไทยก้าวสู่ตลาดโลก

  • Share:

กรมหม่อนไหมเปิดแผนขับเคลื่อนงานปี 61 มุ่งสร้างเกษตรกร-บุคลากรมืออาชีพ รองรับการแข่งขันเกษตร 4.0 พร้อมพัฒนาการบริหารจัดการสินค้าหม่อนไหมครบวงจร หวังยกระดับสินค้าคุณภาพมาตรฐานป้อนตลาดทั้งในและต่างประเทศ

วันที่ 8 พฤศจิยายน นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำหนดเป้าหมายให้ปี 2561 เป็น “ปีแห่งการยกระดับคน การบริหารจัดการมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่เกษตร 4.0” รวมถึงนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ปีงบประมาณ 2561 กรมหม่อนไหม จึงได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานให้เป็น ปีแห่งการยกระดับเกษตรกร และบุคลากรด้านหม่อนไหม การบริหารจัดการ มาตรฐานหม่อนไหม โดยพัฒนาศักยภาพเกษตรกร และบุคลากรด้านหม่อนไหมให้เป็นมืออาชีพ

พร้อมทั้งยกระดับผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้เป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์ (Smart Farmer) เน้นส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่านครูภูมิปัญญาหม่อนไหม สร้าง Unit School ด้านหม่อนไหม ในศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พัฒนาทายาทหม่อนไหม เพื่อให้เป็นยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ (Young Smart Farmer) ทดแทนเกษตรกรรุ่นเดิม และสืบสานอาชีพการเลี้ยงหม่อนไหมให้คงอยู่ มุ่งพัฒนาบุคลากร และเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหมให้เป็นสมาร์ทออฟฟิศเซอร์ (Smart Officer) ควบคู่ไปด้วย

ขณะเดียวกัน ยังมุ่งพัฒนาการบริหารจัดการสินค้าหม่อนไหมแบบครบวงจร โดยนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านหม่อนไหมมาสนับสนุนงานนโยบาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม ซึ่งมีเป้าหมายพัฒนาสินค้าหม่อนไหมภายใต้ระบบแปลงใหญ่ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมมาปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 2,000 ไร่ ผลิตหม่อนไหมอินทรีย์ 160 ไร่ และพัฒนาการผลิตสินค้าหม่อนไหมโดยตั้งเป้ายกระดับผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐาน 600 ราย

“ปี 61 กรมหม่อนไหม จะมุ่งพัฒนาสินค้าหม่อนไหมให้เป็นสมาร์ทโพรดักชั่น (Smart Production) ป้อนเข้าสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น เพื่อยกระดับสินค้าคุณภาพสูง มีความปลอดภัย และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยเน้นงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค มีการค้นคว้านวัตกรรมภูมิปัญญาและเครื่องจักรกลด้านหม่อนไหมสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดรับความต้องการของตลาด ขยายพื้นที่การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าหม่อนไหม ซึ่งมีเป้าหมายตรวจรับรองมาตรฐานแปลงหม่อนจีเอพี (GAP) ไม่น้อยกว่า 300 แปลง”

นอกจากนี้ ยังมุ่งส่งเสริมการผลิตเส้นไหมตามมาตรฐาน มกษ. และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ จีไอ (GI) ส่งเสริมการผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และตั้งเป้าในการตรวจรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานให้ได้ 75,000 เมตร นอกจากนี้ ยังมีแผนส่งเสริมเศรษฐกิจ และการตลาดหม่อนไหมทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น การจัดงานตรานกยูงพระราชทานฯ การจัดประกวดเส้นไหม การออกร้านตามภูมิภาคต่างๆ และจัดโรดโชว์ผลิตภัณฑ์ไหมไทยในต่างประเทศ ทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้