วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'อดุลย์' ปลูกจิตสำนึกเด็ก โครงการ Shift and Share สร้างพลังจิตอาสา

"อดุลย์" เปิดโครงการ พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share เพื่อสร้างพลังจิตอาสา เพื่อเป็นปาฏิหาริย์แห่งชีวิต โดยน้อมนำพระดำริ ในการปลูกจิตสำนึกเด็กและเยาวชน ให้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม รู้จักการเป็น "ผู้ให้"...

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 8 พ.ย.60 ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการ "พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share เพื่อสร้างพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ" ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี 2561

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เริ่มดำเนินการโครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) มาตั้งแต่ปี 2552 โดยน้อมนำพระดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการปลูกจิตสำนึกเด็กและเยาวชน คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม รู้จักการเป็น “ผู้ให้” อันเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ในปี พ.ศ.2561 โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ครบรอบ 10 ปี กรมพัฒนาสังคมฯ ได้น้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) ซึ่งทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ เฉกเช่นเดียวกับพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) โดยพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ข้าราชบริพารในพระองค์ ร่วมกับหน่วยงานราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ ภายใต้โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" และให้ขยายผลไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวด้วยว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จึงได้ดำเนินโครงการ พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share สร้างพลังจิตอาสา พัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ในการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์ และเดินตามรอยพ่อ ด้วยกระบวนการ 3 Shift คือ การยกระดับเติมความรู้ ยึดหลัก 3 ส. ได้แก่ 1. สร้าง พลังแห่งการให้และแบ่งปัน เด็กดีมีวินัย ห่วงใยประเทศชาติ 2. เสริม ประสบการณ์ชีวิต ปลูกจิตอาสาพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 3. สืบสาน ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อความดี ยึดวิถีความพอเพียง 7 Share คือ การนำโครงการที่เด็กๆ ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ งานจิตอาสาตามกระบวนการสวัสดิการสังคม 7 ด้าน ไปลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ 11 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จันทบุรี นครสวรรค์ น่าน พิษณุโลก พัทลุง ระยอง ศรีสะเกษ สตูล สุรินทร์ และอุบลราชธานี พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างและพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน “พลังประชารัฐ พลังประชาชน” ด้วย.

"อดุลย์" เปิดโครงการ พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share เพื่อสร้างพลังจิตอาสา เพื่อเป็นปาฏิหาริย์แห่งชีวิต โดยน้อมนำพระดำริ ในการปลูกจิตสำนึกเด็กและเยาวชน ให้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม รู้จักการเป็น "ผู้ให้"... 8 พ.ย. 2560 14:57 8 พ.ย. 2560 15:06 ไทยรัฐ