วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นปร.10 ฝึกงานเอกชน (ต่อ)

นปร.10 ฝึกงานเอกชน (ต่อ)

โดย ซี.12
9 พ.ย. 2560 05:19 น.
  • Share:

ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10 หรือ นปร.10 ของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่เข้าโครงการมาถึงช่วงสุดท้าย

ตอนนี้ผู้อยู่ในโครงการ นปร.รุ่นที่ 10 กำลังไปฝึกงานกับผู้บริหารคนสำคัญในภาคเอกชน เรียกว่าเป็นการไปปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาคเอกชน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ส่วนที่เหลือต่อจากเมื่อวานนี้ ได้แก่

15.นางสาวพิมพัชรา กุศลวิทิตกุล ฝึกงานกับ ดร.ศรายุธ แสงจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงิน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 16.นายปกครอง ศรีขาว และนายจิรภัทร ปูชิตากร ฝึกงานกับ นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 17.นางสาวญาณิศา เลิศอนันต์ตระกูล และนางสาวพิชยาภา ดีทองหลาง ฝึกงานกับ นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) 18.นางสาวโสชญา ชนะรัตน์ ฝึกงานกับนายสิริเดช คุ้มวงศ์ดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารศักยภาพองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

19.นางสาวศิรดา จันศิริ ฝึกงานกับ นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 20.นางสาวพิชญา ศรีทองทิม ฝึกงานกับ นางสุวิมล บัวเลิศ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักเลขานุการบริษัทฯ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 21.นางสาวทิตา ปทุมเทวาภิบาล ฝึกงานกับ นายสุทัศน์ เรื่องมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทิสโก้ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 22.นางสาวธันยพร สงวนสุข ฝึกงานกับ นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

หลังจาก นปร.10 ได้ใช้เวลาในการเข้าร่วมโครงการประมาณ 22 เดือน และผู้ได้รับการประเมินให้เป็นผู้สำเร็จจากโครงการจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในส่วนราชการที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อไป

ข้อมูลอีกชุดที่น่าสนใจของการดำเนินการตามโครงการนี้มาแล้ว 11 รุ่น คือ นปร.11 กำลังเริ่มต้นการอบรม นปร.10 กำลังจะสิ้นสุดการอบรมในอีกไม่กี่เดือน

อยากให้รับทราบว่าส่วนราชการที่นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 1-9 จำนวน 316 คน ไปปฏิบัติราชการภายหลังสำเร็จจากโครงการฯ มีรายละเอียด ดังนี้

1.กระทรวงพาณิชย์ 76 คน 2.สำนักนายกรัฐมนตรี 72 คน 3.กระทรวงมหาดไทย 25 คน 4.กระทรวงการคลัง 25 คน 5.กระทรวงอุตสาหกรรม 17 คน 6.กระทรวงพลังงาน 15 คน 7.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 15 คน 8.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 13 คน 9.กระทรวงวัฒนธรรม 9 คน 10.กระทรวงคมนาคม 8 คน 11.กระทรวงยุติธรรม 6 คน 12.กระทรวงแรงงาน 6 คน 13.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6 คน 14.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 5 คน 15.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 คน 16.กระทรวงศึกษาธิการ 5 คน 17.ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 4 คน 18.กระทรวงการต่างประเทศ 2 คน 19.กระทรวงสาธารณสุข 1 คน 20.กระทรวงกลาโหม 1 คน 21.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังไม่มี นปร.โอนไปปฏิบัติราชการ

โครงการนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนาให้เป็นข้าราชการที่เก่งและดี เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะครบครัน จึงขอแจ้งให้ทราบว่าตอนนี้กำลังเปิดรับสมัคร นปร.รุ่น 12 แล้ว.

“ซี.12”

นปร.10 ฝึกงานเอกชน

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้