วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทม.เสนอสภา กทม. เก็บค่าบำบัดน้ำเสีย

ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภา กทม. แจ้งว่า ในวันที่ 8 พ.ย. จะมีการประชุม สภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 (ครั้งที่ 4) ประจำปีพุทธศักราช 2560 ซึ่งในที่ประชุม นายคำรณ โกมลศุภกิจ ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่นใด พ.ศ... จะรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญในวาระที่สองและวาระที่สาม รวมทั้งพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (ฉบับที่...) พ.ศ...

ซึ่งผู้ว่าฯ กทม.เสนอและพิจารณาญัตติของนายพรชัย เทพปัญญา เรื่องขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการแก้ไขปัญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร.

รวมทั้งพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย 8 พ.ย. 2560 00:25 8 พ.ย. 2560 00:25 ไทยรัฐ