วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“ศาสตร์พระราชา” ยังส่องสว่างบนพื้นที่สูง

จวบจนปัจจุบันประเด็นความสุ่มเสี่ยงกับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงก็ยังมีเหลืออยู่บนพื้นที่สูง...!

นี่เองจึงนำมาซึ่ง “กรอบแนวความคิดโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการเพื่อเสริมความมั่งคง 4 หมู่บ้านบนที่สูง ต.ศรีถ้อย” ของนักวิชาการในกลุ่มวิจัยและพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตเครือข่ายเชียงใหม่

ซึ่งได้น้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” เหนี่ยวนำให้ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนงานนี้ให้บรรลุสู่เป้าหมาย

จากนั้นจึงปักหมุดลงพื้นที่ชาวเขา ปกากะญอ อาข่า ลาหู่ และลีซอ กว่า 3 พันคน บริเวณบ้านแม่ยางขมิ้น บ้านพญากองดี บ้านอายิโก๊ะ และบ้านใหม่แม่ยางขมิ้น แสดงความประสงค์จะไปพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

พร้อมประสานงานความร่วมมือผ่านทาง อบต.ศรีถ้อย ไปยัง อ.แม่สรวย อบจ.เชียงราย ให้เข้าร่วมงานกับกลุ่มนักวิชาการดังกล่าว ที่มี พล.อ.ธนยศ พริ้งทองฟู รับหน้าที่ประธานกลุ่ม

อาศัยที่ พล.อ.ธนยศ นั้น เป็นอดีต ผอ.ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก จึงติดต่อประสานงานให้ มทบ.37 เข้าร่วมการพัฒนาตามแนวทางนี้

โดยเข้าไปติดตั้งไฟฟ้ากระแสตรง ระบบโซลาร์เซลล์ ขนาด 12 โวลต์ พร้อมแสงสว่างไว้อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของชาวบ้าน บ้านป่าซ้อแสนพง บ้านอายิโก๊ะ บ้านหัวฝาย บ้านห้วยตาด และบ้านพญาโกหา

หลังจากชาวบ้าน 100 หลังคาเรือน ไม่เคยมีไฟฟ้าเข้าไปถึง ที่สำคัญกรมทหารราบที่ 7 ค่ายกาวิละ ยังนำวัสดุดัดแปลงราคาไม่แพงมาใช้ในโครงการนี้ จึงทำให้ชาวบ้านสามารถดูแลได้ด้วยตนเอง

ขณะที่ได้วางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่เรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศด้วยภาพถ่ายดาวเทียม นำไปใช้ในกิจกรรมฟื้นฟูสภาพดิน-น้ำ-ป่า และจัดระเบียบชุมชนให้ปลอดจากยาเสพติด

สุดท้ายปลายทางก็จะช่วยบ่มเพาะเยาวชนให้เป็นรากฐานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน นำมาซึ่งเกษตรกรรุ่นใหม่ที่จะช่วยผุดแผนพัฒนาพื้นที่ไว้รองรับการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน...!

ปิยนันท์ จิตต์แจ้ง

จวบจนปัจจุบันประเด็นความสุ่มเสี่ยงกับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงก็ยังมีเหลืออยู่บนพื้นที่สูง...! นี่เองจึงนำมาซึ่ง “กรอบแนวความคิดโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการเพื่อเสริมความมั่งคง 4 หมู่บ้านบนที่สูง ต.ศรีถ้อย” ของนักวิชาการ 7 พ.ย. 2560 12:04 7 พ.ย. 2560 13:15 ไทยรัฐ