วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นปร.10 ฝึกงานเอกชน

นปร.10 ฝึกงานเอกชน

โดย ซี.12
8 พ.ย. 2560 05:01 น.
  • Share:

ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10 หรือ นปร.10 ของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่เข้าโครงการมาถึงช่วงสุดท้าย

โครงการนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนาให้เป็นข้าราชการที่เก่งและดี เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะครบครัน ทั้งในด้านการเป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker) นักพัฒนาและวางแผน (Developer & Planner) และนักปฏิบัติ (Operator) อย่างสมดุล รวมทั้งมีความพร้อมในการริเริ่มและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารภาครัฐต่อไป

โดยใช้เวลาในการเข้าร่วมโครงการประมาณ 22 เดือน และผู้ได้รับการประเมินให้เป็นผู้สำเร็จจากโครงการจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในส่วนราชการที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อไป

ตอนนี้ผู้อยู่ในโครงการ นปร.รุ่นที่ 10 กำลังไปฝึกงานกับผู้บริหารคนสำคัญในภาคเอกชน เรียกว่าเป็นการไปปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาคเอกชน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ประกอบด้วย

1.นายหลักทรัพย์ อภิรักษ์วนาลี ฝึกงานกับ นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2.นางสาวบุญพราว อินจิโน ฝึกงานกับ นายไกรสิทธิ์ อนุกูลอุทัยวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 3.นายชยพล อริยคุณากูร และ นายนภัสดล สินเกิดสุข ฝึกงานกับ นายจรูญศักดิ์ ฉวีศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Center of Excellence (COE) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 4.นางสาวภาสินี อภิศักดิ์มนตรี ฝึกงานกับ นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) 5.นางสาวรัตนสุดา ชลธาตุ ฝึกงานกับ นางดุจดาว ลักษณาวิวัฒน์ Special Assistant to CEO บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)

6.นายศิริโรจน์ อินทร์ประสิทธิ์ และ นางสาวดุจเพชร พุทธบูชา ฝึกงานกับ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการบริหารสายสำนักงานกลาง บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 7.นางสาวสุดาวดี ทวีไพศาล ฝึกงานกับ นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 8.นางสาวณิชา พันธ์แก้ว ฝึกงานกับ นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ ที่ปรึกษา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 9.นางสาวอรญา วิริยะธนาวุฒิวงษ์ ฝึกงานกับ นายประกอบเกียรติ นินนาท กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 10.นายภูมิเทพ บุญนาค ฝึกงานกับ นายพิทักษ์ จรรยพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ วางแผนหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

11.นางสาวชัชวรรณ เย็นอาคาร และ นางสาวเกศกนก ศรีพุทธางกูร ฝึกงานกับ นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารและพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 12.นายสรนาถ รัตนโรจน์มงคล ฝึกงานกับ นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 13.นายหฤษฏ ฤทธิภูมิ อุทัยธรรมกิจ และ นายฐานิศร์ เหราบัตย์ ฝึกงานกับ นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 14.นายวิรัชชัย พงษ์เกาะ ฝึกงานกับ นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

นปร.10 ที่ไปฝึกงานกับผู้บริหารในภาคเอกชนยังมีอีกในวันพรุ่งนี้.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้