วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สถ.จัดอบรมแก้ปัญหาภาวะเรือนกระจก สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อธิบดี สถ.เป็น ปธ.เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าชเรือนกระจก สำหรับท้องถิ่น จัดอบรมแก้ปัญหาภาวะเรือนกระจก สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 6 พ.ย.60 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าชเรือนกระจก สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดอบรมระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2560 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จ.ปทุมธานี ในการนี้ได้มีการมอบนโยบายให้บุคลากร อปท.ที่มาเข้ารับการอบรม ให้ความสำคัญกับการลดปัญหาก๊าชเรือนกระจก ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การปลูกป่า ปลูกต้นไม้ ลดปริมาณขยะ และทำให้มีความยั่งยืน สิ่งที่จำเป็นคือข้อมูลที่เป็นสาเหตุของการก่อให้เกิดปัญหาสภาวะสิ่งแวดล้อม หลังจากการอบรมแล้วจะมีการติดตามผลการดำเนินงานของผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เพื่อที่จะสร้าง อปท.ที่สามารถเป็นต้นแบบและขยายวงกว้างสู่ อปท.และชุมชนอื่นๆ ต่อไป

สำหรับกรอบการศึกษาอบรม เพื่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย สถานการณ์โลกร้อนและความสำคัญของการจัดทำข้อมูลของก๊าชเรือนกระจกสำหรับ อปท., การจัดทำคาร์บอนฟุตพรินส์ขององค์กร, กรอบแนวคิดการจัดทำรายงานข้อมูลก๊าชเรือนกระจกระดับเมือง, การจัดทำรายงานข้อมูลก๊าชเรือนกระจกระดับเมือง, การฝึกคำนวณคาร์บอนฟุตพรินส์ขององค์กร, ฝึกการคำนวณการปล่อยก๊าชเรือนกระจก ดูงานการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร และเรียนรู ดูชมพลังงานทดแทน, กำหนดเป้าหมายการลดก๊าชเรือนกระจก และแนวทางการวิเคราะห์มาตรการในการลดปริมาณการปล่อยก๊าชเรือนกระจกในเมือง.

อธิบดี สถ.เป็น ปธ.เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าชเรือนกระจก สำหรับท้องถิ่น จัดอบรมแก้ปัญหาภาวะเรือนกระจก สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 6 พ.ย. 2560 15:42 6 พ.ย. 2560 16:25 ไทยรัฐ