วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ย้ายตุลาการศาลปกครองชั้นต้น

ย้ายตุลาการศาลปกครองชั้นต้น

โดย ซี.12
7 พ.ย. 2560 05:01 น.
  • Share:

ชุดสุดท้ายเป็นการย้ายสับเปลี่ยนตุลาการศาลปกครองในศาลต่างๆที่เป็นศาลชั้นต้นมีดังนี้

1. นายยงยุทธ เชี่ยวชาญกิจ ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองระยอง 2. นายจิรยุทธ ทรงนวล ตุลาการศาลปกครองระยอง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองกลาง 3. นางวาสนาจันทราภรณ์ ตุลาการศาลปกครองนครศรีธรรมราช ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองกลาง 4. นายอิทธิพล ทัศนา ตุลาการศาลปกครองอุบลราชธานี ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองกลาง 5.นายดนัย ศรีโมรา ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่

6. นายชัชชัย ยอดมาลัย ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองระยอง 7. นายดิเรก สุคนธสาคร ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองพิษณุโลก 8.นางสาวฐิติลักษณ์ เกรียงเกริกไกร ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ ศาลปกครองอุบลราชธานี 9.นางสมพร ถาวรวิริยะนันท์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองอุบลราชธานี 10.นางสาวสิริพร มณีภัณฑ์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองพิษณุโลก

11.นายศิวศักดิ์ สินอวย ตุลาการศาลปกครองกลางดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองนครราชสีมา 12.นายวินัย รุ่งรักสกุล ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองขอนแก่น 13. นางสาวระริน วรเศรษฐศักดิ์ ตุลาการศาลปกครองนครศรีธรรมราช ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสงขลา 14. นายวิชชา เหลือล้ำ ตุลาการศาลปกครองนครราชสีมา ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองอุบลราชธานี 15. นายประกาย วิบูลย์วิภา ตุลาการศาลปกครองอุบลราชธานี ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองกลาง

16. นายนพรัตน์ สร้อยแสวง ตุลาการศาลปกครองสงขลา ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองกลาง 17.นางสาวศิรินรัตน์ รัตนพันธ์ ตุลาการศาลปกครองอุบลราชธานี ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองกลาง 18.นายไกรลาส หนูดาษ ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองนครศรีธรรมราช 19.นายสุนทร วรรณโชติ ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองนครศรีธรรมราช 20. นายวรสิทธิ์ ตั้งสถิตพร ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองนครศรีธรรมราช

หมดเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นแล้ว ขอทำบันทึกถึงผู้บริหารในสำนักงานศาลปกครอง ซึ่งเป็นฝ่ายข้าราชการประจำที่มิใช่ตุลาการ

ปัจจุบันสำนักงานศาลปกครองมี นายอดิโชค ผลดี เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง มีรองเลขาธิการ 2 คนคือ นางสมฤดี ธัญญสิริ และ นายบรรยาย นาคยศ

ส่วนผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง ประกอบด้วย นางอัมพวัน ยุวกาญจน์ นางปิยดา จิตต์จำนงค์ นางสาวธรรมรังสี วรรณโก นายยุทธนา ศรีตระกูล และ นายประพัฒน์ สุวรรณนนท์

พร้อมกับทีมผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครอง ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ทำงานด้านธุรการ.


“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้