วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โมเดลต้นแบบพอเพียง

โดย สะ-เล-เต

เมื่อวานนำเสนองานวิจัยของวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการนำศาสตร์พระราชามาต่อยอดให้เกิดความยั่งยืน

วันนี้มาดูงานวิจัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สะท้อนถึงการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ไปใช้อย่างสะเปะสะปะ...สุดท้ายเกษตรกรต้องเข้าสู่วงจรตลาดทุน มีหนี้สิน

โดยได้ศึกษาบริบทชนพื้นเมือง กลุ่มกะเหรี่ยงและชาวเลมอแกน จากเดิมเคยอยู่อย่างพอเพียงพึ่งตนเองได้ในระดับหนึ่ง ปัจจุบันได้หันไปสู่เศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพาตลาดและระบบเงินตรา และก้าวสู่การบริโภคแบบคนเมือง มีการสร้างหนี้สิน...การวิจัยชิ้นนี้ได้เสนอทางออกในการแก้ปัญหา ออกแบบแนวทางฟื้นฟูและพัฒนาชนพื้นเมืองสู่วิถีชุมชนพอเพียง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน อาทิ การเรียนรู้ปัญหาที่ เกิด การทำบัญชีครัวเรือน การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และใช้กระบวน การกลุ่มเพื่อเรียกคืนความสมดุลในการเลี้ยงชีพ การดูแลสิ่งแวดล้อมและวิถีพื้นเมือง

ส่วนการศึกษา สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แสดงให้เห็นประโยชน์ของการรวมกลุ่มเป็นรูปแบบสหกรณ์

การวิจัย “จากสหกรณ์สู่ทฤษฎีใหม่ผลงานวิจัยตามศาสตร์พระราชา” ก่อให้เกิดรูปแบบธุรกิจสหกรณ์และธุรกิจชุมชน สามารถสร้างพื้นที่เศรษฐกิจแนวใหม่ที่ใส่ใจในการค้าที่เป็นธรรม เปิดให้เกษตรกรรายย่อยมีส่วนร่วม และนำไปสู่การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น สามพรานโมเดล คิชฌกูฏโมเดล

สามพรานโมเดล เป็นการรวมกลุ่มเกษตรกร จ.นครปฐม และใกล้เคียง ให้หันมาทำเกษตรอินทรีย์ เป็นความร่วมมือของทั้งภาครัฐและเอกชน เปิดช่องทางการตลาดให้เกษตรกรสามารถนำผลผลิตมาขายได้ในสวนสามพราน พร้อมกับเชื่อมโยงผู้ซื้อกับเกษตรกร หาตลาดใหม่ๆ

คิชฌกูฏโมเดล ถือเป็นต้นแบบการนำระบบสหกรณ์มาใช้ให้ธุรกิจผลไม้ของเกษตรกรเมืองจันท์อยู่ได้อย่างยั่งยืน...หลังต้องเผชิญกับสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง ต้นทุนผลิตสูง ขายผลิตผลได้ราคาถูก รวมถึงแห่กันปลูกยางมากขึ้น ทุกภาคส่วนจึงร่วมมือกันใช้กลไกรูปแบบสหกรณ์เข้ามาช่วย จนประสบผลสำเร็จ กลายเป็นธุรกิจเครือข่ายคุณค่าผลไม้ของสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฏ.

สะ-เล-เต

เมื่อวานนำเสนองานวิจัยของวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการนำศาสตร์พระราชามาต่อยอดให้เกิดความยั่งยืน... 6 พ.ย. 2560 08:53 6 พ.ย. 2560 11:58 ไทยรัฐ