วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ สัปดาห์นี้คุยกันเรื่องของการแจ้งความต่อเจ้าพนักงานกันบ้างครับ กรณีการนำข้อความอันเป็นเท็จไปแจ้งต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 นั้น เป็นความผิดต่อเจ้าพนักงานโดยตรง และคุณสมบัติของผู้ที่รับแจ้งข้อความอันเป็นเท็จดังกล่าวจะต้องเป็นเจ้าพนักงานตามคำนิยามในประมวลกฎหมายอาญา ผู้แจ้งข้อความอันเป็นเท็จจึงจะมีความผิด ตามมาตรา 137

มีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งจุดประสงค์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่มีรายได้น้อย แต่ก็ยังมีผู้เข้าร่วมโครงการบางคนที่ไม่ได้ยากจนจริงๆ หรือแกล้งจน ไปขอใช้สิทธิ์ในการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และได้ให้ข้อมูลหรือข้อความเกี่ยวกับรายได้ของตนเองอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (แทน #อ้ายมีเหตุผล โพสต์ IG สัญญาจะเป็นคนดี หลังโดนถล่มโชว์บัตรคนจน)

กรณีนี้ถือว่าทำให้เจ้าพนักงานและประชาชนเสียหาย เนื่องจากการกระทำดังกล่าวอาจจะไปตัดสิทธิ์ผู้ที่มีรายได้น้อยรายอื่น และก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ที่จะต้องดำเนินการออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้ที่แจ้งข้อความหรือข้อมูลเกี่ยวกับรายได้อันเป็นเท็จด้วย ผู้ที่แจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานอาจจะมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ การแจ้งข้อความอันเป็นเท็จนั้น จะเป็นความผิดสำเร็จเมื่อได้แจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้แก่เจ้าพนักงานทราบ แม้ว่าเจ้าพนักงานจะไม่เชื่อข้อมูลที่ได้รับจากผู้แจ้ง หรือต่อมาผู้แจ้งกลับใจมาให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่เจ้าพนักงาน หรือคืนบัตรคนจนให้แก่เจ้าพนักงานก็ตาม ไม่เป็นผลให้ลบล้างความผิดที่ได้กระทำมาแล้ว เนื่องจากเป็นความผิดสำเร็จแล้ว ตั้งแต่แจ้งให้แก่เจ้าพนักงานทราบ และข้อความอันเป็นเท็จดังกล่าว อาจจะทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายแล้ว การกลับใจแก้ไขในสิ่งผิด หรือคืนบัตรให้แก่เจ้าพนักงาน อาจจะเป็นเพียงเหตุบรรเทาโทษให้ศาลรอลงอาญาได้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 เมื่อปรากฏว่ามีเหตุบรรเทาโทษ ไม่ว่าจะได้มีการเพิ่มหรือการลดโทษตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นแล้วหรือไม่ ถ้าศาลเห็นสมควรจะลดโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้นก็ได้ เหตุบรรเทาโทษนั้น ได้แก่ผู้กระทำความผิดเป็นผู้โฉดเขลาเบาปัญญาตกอยู่ในความทุกข์อย่างสาหัส มีคุณความดีมาแต่ก่อน รู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้น ลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงานหรือให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา หรือเหตุอื่นที่ศาลเห็นว่ามีลักษณะทำนองเดียวกัน

มีกรณีศึกษาที่ใกล้เคียงกัน คดีนี้เจ้าพนักงานไม่เชื่อข้อความที่จำเลยแจ้งก็เป็นความผิดสำเร็จ ในข้อหาแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 เทียบเคียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1807/2531 บริษัทจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ที่ 3 ซึ่งเป็นกรรมการมอบอำนาจให้ ส. ไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ขออายัดที่ดินหลายโฉนดของโจทก์โดยอ้างว่าโจทก์เป็นลูกหนี้จำเลย ทั้งๆ ที่ศาลฎีกาพิพากษาแล้วว่าโจทก์มิได้เป็นลูกหนี้จำเลย จึงเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต เพื่อให้เจ้าพนักงานที่ดินผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความเท็จลงในเอกสารราชการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐาน แม้ต่อมา กรมที่ดินจะเห็นว่าจำเลยมิได้มีส่วนได้เสีย จึงไม่รับอายัด ก็เป็นการกระทำโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์และประชาชนแล้ว จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267, 83 การกระทำของนิติบุคคลย่อมแสดงให้ปรากฏโดยการกระทำของผู้แทนนิติบุคคลนั้น เมื่อจำเลยที่ 2 ที่ 3 ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทจำเลยที่ 1 ได้ร่วมกันกระทำการเพื่อจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 ที่ 3 ก็ต้องร่วมรับผิดในการกระทำนั้นด้วย

สุดท้ายนี้ขอฝากเป็นข้อคิดครับ แม้ท่านจะมีสิทธิ์ในการที่จะกระทำการใดๆ ได้ ภายใต้กรอบที่กฎหมายให้อำนาจไว้ก็ตาม แต่หากการใช้สิทธิในอันที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น หรือกระทำการใดๆ อันอาจจะส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของท่าน อาจจะใช้สิทธิตามกฎหมายกับท่านก็ได้ เมื่อเป็นคดีความกันแล้ว ก็จะก่อให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตตามปกติของท่านเองครับ ดังนั้น หากจะกระทำการใด อันอาจจะส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ขอให้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนลงมือทำครับ

สำหรับใครที่มีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและต้องการความช่วยเหลือ หรือมีเรื่องราวดีๆ อยากแบ่งปันประสบการณ์ เมลมาหาผมได้ที่ “คุยกับคนดัง” talktoceleb@trendvg3.com ได้เลยครับ

Facebook : ทนายเจมส์ LK

ทนายเจมส์

สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ สัปดาห์นี้คุยกันเรื่องของการแจ้งความต่อเจ้าพนักงานกันบ้างครับ กรณีการนำข้อความอันเป็นเท็จไปแจ้งต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 นั้น เป็นความผิดต่อเจ้าพนักงานโดยตรง... 5 พ.ย. 2560 17:18 6 พ.ย. 2560 17:39 ไทยรัฐ