วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แต่งตั้งในศาลปกครอง

โดย ซี.12

การแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งเป็นพระราชโองการที่ออกมาเมื่อตอนกลางเดือนตุลาคม 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 นั้น

ในศาลปกครองสูงสุดมี 2 รายการคือ 1.นายมนูญ ปุญญกริยากร ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่ง ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุด 2.นายสมชาย เอมโอช ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

ตำแหน่งประธานแผนกคดีต่างๆในศาลปกครองสูงสุดนี้มีสถานะเทียบเท่ารองประธานศาลปกครองสูงสุด

ส่วนการแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองชั้นต้นมี 33 ราย โดยแยกเป็นการย้ายและแต่งตั้งอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นคือ

1.นางสุกัญญา นาชัยเวียง อธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก ดำรงตำแหน่ง อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ 2.นายจิรศักดิ์ จิรวดี รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่ง อธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก 3.นายธีรรัฐ อร่ามทวีทอง รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่ง อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด

การย้ายรองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นคือ 4.นายเสถียร ทิวทอง รองอธิบดีศาลปกครองอุดรธานี ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด 5.นายสุเมธ เดียวอิศเรศ รองอธิบดีศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีศาลปกครองอุดรธานี

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นขึ้นเป็นรองอธิบดี มี

6.นายจีรพัฒน์ กล่อมสกุล ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองขอนแก่น ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีศาลปกครองกลาง 7.นายสุชาติศรีวรกร ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด

การย้ายตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นมี 8.นายอาจินต์ ฟักทองพรรณ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองเชียงใหม่ 9.พันเอก วรศักดิ์ อารีเปี่ยม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองขอนแก่น 10.นายสมภพ ผ่องสว่าง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง

ตุลาการศาลปกครองชั้นต้นขึ้นเป็นตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้น ได้แก่ 11.นายไพรัช โตสวัสดิ์ ตุลาการศาลปกครองกลาง ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง 12.นางมาเรียม วิมลธร ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ ดำรงตำแหน่ง ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด 13.นายภาณุมาศ เลี่ยมสกุล ตุลาการศาลปกครองพิษณุโลก ดำรงตำแหน่ง ตุลาการ หัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด

นอกจากนี้ยังมีการย้ายตุลาการศาลปกครองจากศาลหนึ่งไปยังอีกศาลหนึ่ง ซึ่งจะนำเสนอในวันพรุ่งนี้.

“ซี.12”

การแต่งตั้งตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งเป็นพระราชโองการที่ออกมาเมื่อตอนกลางเดือนตุลาคม 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 นั้น 5 พ.ย. 2560 11:30 5 พ.ย. 2560 14:56 ไทยรัฐ