วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
บันได 7 ขั้น...ต่อยอดพอเพียง

บันได 7 ขั้น...ต่อยอดพอเพียง

โดย สะ-เล-เต
6 พ.ย. 2560 05:01 น.
  • Share:

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เราทั้งได้ยินและน้อมนำปฏิบัติมานาน...แต่แทบไม่มีงานวิจัยใดเลย ที่สามารถชี้นำได้ว่า ควรจะต่อยอดอย่างไร ที่ผ่านการนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติเลยเป็นแบบครึ่งๆกลางๆ

น่าดีใจการวิจัยล่าสุดของ 3 สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้วิจัยแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่...เป็นการวิจัยต่อยอดจากทฤษฎีเดิม

ผลออกมา...หลังจากดำเนินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่แล้ว การรวมกลุ่มของชาวบ้านเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด เพราะจะสร้างอำนาจต่อรอง การเชื่อมโยงตลาด ตลอดจนแหล่งทุนภายนอก โดยเฉพาะการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ศึกษาการพัฒนาในชุมชนต่างๆทั่วประเทศ 3 ปี พบสูตรสำเร็จแนวปฏิบัติสู่ความยั่งยืนเป็นลำดับขั้นตอน 3 ขั้น...ครัวเรือนพึ่งตนเอง–ชุมชนรวมกลุ่มพึ่งตนเองได้–ชุมชนออกสู่ภายนอก

พอเพียงต้องเริ่มจากครอบครัว จากนั้นขยายสู่เพื่อนบ้านในชุมชนจนเกิดการรวมกลุ่ม สุดท้ายกระจายสู่ภายนอก แต่จะสำเร็จได้ต้องอาศัย “บันได 7 ขั้นสู่การรวมกลุ่มอย่างยั่งยืน” เป็นเครื่องมือที่จะร่วมกันพัฒนาตนและชุมชนให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ได้อย่างสมดุลและต่อเนื่อง...บันไดขั้นที่ 1.การประเมินความพร้อมของกลุ่ม 2.การสร้างความเข้าใจในสิทธิ หน้าที่และประโยชน์ของสมาชิก 3.พัฒนาโมเดลธุรกิจและระบบการจัดการกลุ่มให้ทันสมัย

4.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 5.กระตุ้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทุกขั้นตอน 6.ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อประเมินผลและเพิ่มประสิทธิภาพ 7.สร้างทักษะการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานให้ตรงจุดสำคัญและต่อเนื่อง...พรุ่งนี้ไปดูผลวิจัยของมหาวิทยาลัยอื่นกันต่อ.

สะ-เล-เต

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้