วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“ชลธิศ” พ้นป่าไม้-ตั้งอุทยานฯแม่วะ

ชลธิศ สุรัสวดี

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายชลธิศ สุรัสวดี พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค.2560

วันเดียวกัน นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ประกอบด้วย นายนิสิต ตระการภาสกุล ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานฯแก่งกรุง จ.สุราษฎร์ธานี ไปปฏิบัติราชการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ (สบอ.) ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) นายจรวย อินทร์จันทร์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ เป็น ผอ.ส่วนจัดการทรัพยากรต้นน้ำ นางปัญจรัตน์ จินตนา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ เป็น ผอ.ส่วนแผนงานและพัฒนาระบบบริหาร นางพบพร รัตนสุวรรณ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ เป็น ผอ.ส่วนประเมินทรัพยากรต้นน้ำ นายวรรณชนก สุวรรณกร เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน สบอ.ที่ 7 (นครราชสีมา) เป็นหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน จ.บุรีรัมย์ นายอดิศร สุวรรณศรี นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สบอ.ที่ 13 (แพร่) เป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.น่าน นายเดชอนันต์ คำสวน เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส สบอ.ที่ 13 (แพร่) เป็นหัวหน้าอุทยานฯแม่วะ จ.ลำปาง นายประชัน มีบุญ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส สำนักอุทยานแห่งชาติ เป็น ผอ.ส่วนกู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์.

ราชกิจจานุเบกษา ลงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายชลธิศ สุรัสวดี พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 2 พ.ย. 2560 00:46 2 พ.ย. 2560 00:46 ไทยรัฐ