วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กตู่' งัด ม.44 เด้งฟ้าผ่า 'วรานนท์' พ้นเก้าอี้อธิบดีกรมการจัดหางาน

หัวหน้า คสช.ออกคำสั่ง ม.44 เด้ง "วรานนท์ ปีติวรรณ" พ้นเก้าอี้อธิบดีกรมการจัดหางาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 พ.ย.60 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 48/2560 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่ง โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. เห็นสมควรแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งเป็นกรณีพิเศษ อันจะเป็นประโยชน์ในการบริหารราชการกระทรวงแรงงานและการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ปี 57 จึงมีคําสั่งให้ นายวรานนท์ ปีติวรรณ พ้นจากตําแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางาน และให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวงแรงงาน

นอกจากนี้ให้ นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ พ้นจากตําแหน่งรองปลัดกระทรวงแรงงาน และให้ดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมให้นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.เป็นต้นไป.

หัวหน้า คสช.ออกคำสั่ง ม.44 เด้ง "วรานนท์ ปีติวรรณ" พ้นเก้าอี้อธิบดีกรมการจัดหางาน 1 พ.ย. 2560 15:17 1 พ.ย. 2560 15:28 ไทยรัฐ