วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดึงดิจิทัลเครื่องมืออัพคุณภาพศึกษา

ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการจัดการเรียนการสอน ซึ่งคณะอนุกรรมการจัดการเรียนการสอน ที่มี ผศ.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ เป็นประธานนำเสนอ ซึ่งเรื่องการจัดการเรียนการสอนกว้างขวางมาก และหน้าที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปฯคือ ต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ปัญหาการศึกษาให้มีคุณภาพ ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่าการจะปรับคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นต้องอาศัยโอกาสจากวิวัฒนาการของดิจิทัล ซึ่งคณะอนุกรรมการฯเสนอให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการศึกษาไปสู่ระบบดิจิทัล โดยผลักดันให้ดิจิทัลเข้ามาเป็นเครื่องมือปรับปรุงคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ จะต้องเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากที่เป็นเนื้อหาสาระมาเน้นสมรรถนะ และมีสถาบันหลักสูตรการเรียนการสอนและคลังดิจิทัลแห่งชาติเป็นหน่วยงานดูแลแทนกรมวิชาการที่ถูกยุบไป เมื่อเปลี่ยนแปลงหลักสูตรแล้วจะเกี่ยวโยงไปถึงการสอบวัดผล ประเมินผล ที่ต้องเปลี่ยนมาวัดสมรรถนะแทนเนื้อหาสาระ

“ที่ประชุมได้หารือถึงการเปลี่ยนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต ที่ไม่ใช่การสอบเพื่อเลื่อนชั้นหรือการสอบได้ สอบตก แต่ต้องเป็นการสอบที่วัดสมรรถนะของเด็ก ที่ผ่านมาเน้นเนื้อหาสาระทำให้ต้องสอบปรนัย เด็กที่อยากสอบได้ก็ต้องไปกวดวิชา ครูก็ต้องกวดวิชาให้ เป็นวงจรที่เกิดจากการสอบเป็นตัวกำกับพฤติกรรมของเด็ก หากจะปรับพฤติกรรมให้ดีขึ้นต้องปฏิรูปการสอบที่วัดสมรรถนะแทน และสุดท้ายคือเรื่องเด็กลักษณะพิเศษ ทั้งที่พิการทางร่างกาย ทางสมอง และเด็กที่เรียนอ่อนหรือเรียนช้า ที่ประชุมเห็นว่าต้องเปลี่ยนแปลงระบบการดูแลเด็กเหล่านี้เป็นพิเศษจริงๆ เพราะที่ผ่านมาเราให้ความสำคัญกับการดูแลเด็กเหล่านี้น้อย” ประธานบอร์ดอิสระกล่าว.

ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการจัดการเรียนการสอน 31 ต.ค. 2560 22:44 ไทยรัฐ