วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สถ.ลุยขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.หวังพัฒนาเป็นทรัพยากรมีคุณค่า

อธิบดี สถ.เดินหน้าขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.ลงพื้นที่สระบุรี สั่งยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนและกิจกรรม มุ่งหวังพัฒนาเด็กเล็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา พร้อมเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศชาติอย่างมั่นคง

เมื่อวันที่ 31 ต.ค.60 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่มอบนโยบายและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองทับกวาง (จิตรประไพชาเลต์) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมวกเหล็ก อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีความต้องการให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ มุ่งหวังให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นต่อไป ให้เด็กสามารถเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกรมฯ ได้ตระหนักว่า เด็กเล็กที่อายุระหว่าง 2-5 ปี เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาชีวิต จึงจะผลักดันให้มีแนวทางในการเปิดรับดูแลเด็กเล็กตลอดทั้งปี เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้านทุกๆ วันอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้ปกครองสามารถไว้วางใจเมื่อลูกหลานมาอยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท้องถิ่น และในวันนี้กรมฯ เลยถือโอกาสมาพบปะพูดคุย และเยี่ยมเยียนบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ และให้ทุกคนในสังคมร่วมกันเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ช่วยกันพัฒนาการศึกษาของลูกหลานเราให้กว้างไกล มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป.

อธิบดี สถ.เดินหน้าขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.ลงพื้นที่สระบุรี สั่งยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนและกิจกรรม มุ่งหวังพัฒนาเด็กเล็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาพร้อมเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศชาติ 31 ต.ค. 2560 18:34 31 ต.ค. 2560 20:08 ไทยรัฐ