วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เสริมแกร่งกองทุนหมู่บ้านรับยุค 4.0

นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เห็นชอบให้ดำเนินโครงการผู้นำและโฆษกอาสาประชารัฐ จำนวนโครงการละ 80,000 คน รวมเป็น 160,000 คน ภายในปี 2561 โดยเป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2 คน เป็นผู้นำ 1 คน และโฆษก 1 คน ซึ่งในเบื้องต้นจะจัดอบรมผู้แทนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในทุกตำบลก่อน โครงการละ 8,000 คน รวมเป็น 16,000 คน ภายในระยะเวลา 6-8 เดือน แบ่งเป็น 4 รุ่น รุ่นละประมาณ 2 เดือน ซึ่งจะคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมมาจากทุกตำบลทั่วประเทศ

ทั้งนี้ คาดหวังว่าผู้นำอาสาประชารัฐจะไปช่วยเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีศักยภาพในหมู่บ้านและชุมชน เพราะจะผ่านการอบรมความรู้ทางด้านกฎหมาย จากสำนักงานอัยการสูงสุด ความรู้ด้านการเงิน จากกระทรวงการคลังและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และความรู้ด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ จากกระทรวงพาณิชย์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) รวมถึงความรู้ด้านศาสตร์พระราชา พร้อมการฝึกปฏิบัตินำความรู้ไปหลอมรวมประยุกต์ทำธุรกิจในหมู่บ้านและชุมชน “ผู้นำอาสาประชารัฐจะไปถ่ายทอดและกระตุ้นการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชน รวมทั้งหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็งมั่นคง และก้าวเข้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และยุทธศาสตร์ของรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม”.

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เห็นชอบให้ดำเนินโครงการผู้นำและโฆษกอาสาประชารัฐ จำนวนโครงการละ 80,000 คน รวมเป็น 160,000 คน ภายในปี 2561 31 ต.ค. 2560 05:34 31 ต.ค. 2560 05:35 ไทยรัฐ