วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สถ.น้อมนำปรัชญา 'ร.9' เร่งพัฒนาการศึกษาศูนย์เด็กเล็ก อปท.

สถ.น้อมนำปรัชญา 'ร.9' เร่งพัฒนาการศึกษาศูนย์เด็กเล็ก อปท.

  • Share:

สถ.จับมือสถาบันอาศรมศิลป์ และโรงเรียนรุ่งอรุณ สานต่อนโยบายรัฐบาล เร่งพัฒนาการศึกษาให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.

วานนี้ (28 ต.ค.) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และคณะ เข้าหารือร่วมกับ นายธีรกุล นิยม รองอธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ ดร.อัญญมณี บุญซื่อ ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต และคณะผู้บริหารสถาบันอาศรมศิลป์ และโรงเรียนรุ่งอรุณ ในการออกแบบการพัฒนาเพื่อยกระดับการจัดการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อผสมผสานภูมิปัญญา วัฒนธรรม ในการจัดการเรียนการสอน และการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพ เป็นที่เชื่อมั่นของผู้ปกครอง

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า สถ.ได้ริเริ่มโครงการ ศูนย์เรียนรู้ภูมิสังคมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Local Geo – social Sustainability Learning Center : LGS Learning Center) ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ โรงเรียนรุ่งอรุณ และสถาบันอาศรมศิลป์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ ซึ่งได้มอบหมายให้ นายธีรกุล นิยม รองอธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ และ ดร.อัญญมณี บุญซื่อ ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมหาแนวทาง และวางระบบของการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้ได้รับการพัฒนาด้านการเรียนการสอน มีภูมิสังคมที่ยั่งยืนในชีวิตประจำวัน ทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ชีวภาพ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมและประเพณี

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีเอกลักษณ์ เป็นพลเมืองของสังคมและชุมชนที่มีความพร้อมของทักษะพื้นฐาน และสุขภาวะทางกายและใจ มีวินัยในการกำกับตนภายใต้การเปลี่ยนแปลงของวิถีสังคมและวัฒนธรรม ทั้งยังได้รับการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน และยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยใช้แนวทางการดำเนินการสนองตามหลัก "เทพรัตนปูชา" อันเป็นรูปแบบการจัดการศึกษา และการพัฒนาครูตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พัฒนามาจากพระราชดำริ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" "ภูมิสังคมที่ยั่งยืน" และ "การระเบิดจากข้างใน" ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการครั้งนี้ มีรูปแบบการขยายผลการพัฒนาแบบ "วงจรการเรียนรู้การประสานมือผสานใจแบบขดลวดสปริง" อันเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง เด็ก และคนในชุมชน ใน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพครู ด้านการบริหารจัดการ ด้านการทำงานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน ในการเลี้ยงและดูแลเด็ก ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นผู้นำทางการศึกษา เป็นผู้นำทางการเรียนรู้ มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง ตามเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นหลักสูตรท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาค

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า จะมีการบริหารจัดการทางด้านสุขภาวะ สุขอนามัยในกิจวัตรประจำวัน และพัฒนาแนวทางการเลี้ยงดูเด็กทั้งที่บ้าน และที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดสื่อการเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามบริบทของเอกลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่น รวมถึงให้มีการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อให้สอดรับกับพัฒนาการตามวัยของเด็ก โดยจะเริ่มการพัฒนาจากกลุ่ม Pilot Team หรือกลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เข้มแข็งแล้ว ให้ขยายผลไปสู่กลุ่มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดเดียวกัน โดยจะเริ่มการดำเนินการพร้อมๆ กันทั้ง 6 ภาค

"สถ.มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนกว่า 19,000 แห่ง มีเด็กเล็กที่อายุ 2-5 ปี ที่อยู่ในความดูแล จำนวนกว่า 900,000 คน จึงตระหนักว่า วัยเด็กช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาชีวิต ประกอบกับผลสำรวจของหน่วยงานต่างๆ ที่ปรากฏว่า เด็กไทยมีระดับสติปัญญาที่ต่ำลง และกรมฯ ก็มั่นใจว่า สถาบันอาศรมศิลป์ และโรงเรียนรุ่งอรุณ จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่ได้ สถ. จึงได้มาหารือถึงแนวทาง เพื่อให้เด็กที่อยู่ภายใต้การดูแลการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตอย่างยั่งยืน" อธิบดี สถ.กล่าว

นอกจากนี้ จะผลักดันให้มีแนวทางในการเปิดรับดูแลเด็กเล็กตลอดทั้งปี เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ทุกๆ วัน อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้ปกครองสามารถไว้วางใจเมื่อลูกหลานมาอยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท้องถิ่น ซึ่งจะขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการให้ความสำคัญ ตลอดจนให้กำลังใจ พบปะพูดคุย และเยี่ยมเยียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างสม่ำเสมอด้วย

อธิบดี สถ.กล่าวย้ำว่า ถ้าทุกคนในสังคม ร่วมกันสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ให้สามารถแทรกตัวอยู่ในทุกพื้นที่ โดยในแต่ละพื้นที่ช่วยกันส่งเสริม ผลักดันให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เข้าไปมีความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน พลังของการขับเคลื่อนเหล่านั้น จะสามารถเป็นแรงหนุนให้ชุมชน

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้