วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทบ.แจ้ง ทหารเกณฑ์ผลัด 2 เตรียมเข้าค่ายรายงานตัว 1-3 พ.ย.นี้

ทบ.แจ้ง ทหารเกณฑ์ผลัด 2 เตรียมเข้าค่ายรายงานตัว 1-3 พ.ย.นี้

  • Share:

กองทัพบก แจ้ง 37,989 ชายไทยที่ได้รับการคัดเลือกเกณฑ์ทหาร ให้เป็นทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/2560 ให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ได้ 1-3 พ.ย.นี้ ย้ำ เป็นโอกาสอันดีที่จะได้ร่วมพัฒนาประเทศตามพระราชปณิธาน ร.9 และได้เสริมสมรรถภาพร่างกายให้แข็งแรง มีจิตใจเข้มแข็ง ตามนโยบาย Smart Man...

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 60 พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกองทัพบก เผยว่า กองทัพบก ขอแจ้งให้ชายไทยที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2/2560 ซึ่งทางราชการได้นัดหมายให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้าประจำการในหน่วยทหาร ระหว่าง 1-3 พ.ย. 60 นี้ ไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สัสดี ตามหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๔๐) ให้ตรงตามวันเวลาและสถานที่ พร้อมนำเอกสารสำคัญส่วนบุคคล อาทิ ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษา และใบรับรองผลการตรวจเลือก (แบบ สด.๔๓) รวมถึงยาประจำตัวที่ใช้เป็นประจำ ทั้งนี้ หากมีปัญหาขัดข้อง หรือเหตุสุดวิสัยที่เป็นข้อจำกัดในการเข้ารายงานตัว ขอให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่สัสดีเขต อำเภอ จังหวัด โดยทันที

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ เผยต่อว่า โดยในเดือน พ.ย.นี้ กองทัพบก จะรับชายไทยจำนวน 37,989 นาย เข้าประจำการในหน่วยทหารทั่วประเทศ เพื่อเข้ารับการฝึกทั้งด้านการทหาร พัฒนาบุคลิกภาพ รวมถึงการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยขณะนี้ กองทัพบก ได้จัดเตรียมความพร้อมในการดูแลทหารใหม่ไว้ทุกด้าน ได้แก่ สถานที่พักอาศัย สถานที่ฝึกศึกษาโดยการดูแลทหารใหม่จะเป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการที่กองทัพบกให้ความสำคัญ ทั้งนี้ หลักสูตรการฝึกทหารใหม่จะใช้เวลา 10 สัปดาห์ เริ่มจากการปรับพื้นฐานสภาพร่างกาย การให้ความรู้และฝึกความชำนาญด้านการทหาร เสริมทักษะส่วนบุคคลให้มีสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแรง มีจิตใจเข้มแข็งตามนโยบาย Smart Man รวมถึงการปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ จิตอาสา และการเป็นพลเมืองที่ดี

รองโฆษก ทบ. กล่าวต่อว่า สำหรับทหารใหม่ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถสมัครเรียนในระบบการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ได้ตั้งแต่สัปดาห์แรกที่รายงานตัวกับหน่วยทหาร โดยต้องเตรียมหลักฐานทางการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน และภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว เพื่อสมัครเรียนต่อได้ทันที ส่วนสิทธิ์ต่างๆ ตามระเบียบของทางราชการที่ทหารกองประจำการจะได้รับ อาทิ เบี้ยเลี้ยงเงินเดือน 10,000 บาท เครื่องแต่งกาย การรักษาพยาบาล และได้รับการคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่กองทัพบกจัดทำประกันชีวิตให้เพิ่มเติม ที่สำคัญการได้เข้ามารับราชการทหารในช่วงเวลานี้ จะเป็นโอกาสดียิ่งในฐานะพสกนิกรที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบสาน และดำเนินตามพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในด้านการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชนตามภาระหน้าที่ของทหาร.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้