วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เยือนเนปาล ทรงปิดทอง-ฝังลูกนิมิต ณ วัดไทยลุมพินี

บนแผ่นดินแห่งการประสูติของพระพุทธองค์ต้องบันทึกไว้ วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2560 ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12 ปีระกา เป็นวันที่ประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาในประเทศสหพันธรัฐประชาธิปไตยเนปาล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีผูกพัทธสีมา ปิดทอง-ฝังลูกนิมิต ณ วัดไทยลุมพินี สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล นับเป็นการฝังลูกนิมิตครั้งแรกบน แผ่นดินประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในประเทศเนปาล

วันนั้น...เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนจากประเทศไทยหลายพันคนพร้อมใจกันเดินทางเข้าสู่แผ่นดินของพระพุทธองค์เพื่อร่วมในพิธีสำคัญด้วยความอิ่มเอิบใจ และสุขใจในผลบุญที่ได้รับภายในสวนลุมพินีวัน สถานที่ประสูติของพระพุทธองค์

ห่างกันเพียง 1 กิโลเมตร ภายใน วัดไทยลุมพินี เนืองแน่นด้วยพระภิกษุสงฆ์ พระธรรมทูต สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ผู้ที่เปี่ยมล้นไปด้วยพลังแห่งศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนา

ส่งผลให้ทุกเที่ยวบินทั้งจากประเทศไทยสู่กาฐมาณฑุและภายในประเทศจากกาฐมาณฑุสู่ลุมพินีวันเต็มเอียด รวมไปถึงทุกโรงแรมไม่มีห้องว่างหลงเหลืออยู่แม้แต่ห้องเดียว

นั่นคือ “แรงศรัทธา” ของ ชาวไทยพุทธ ที่ตั้งใจไปร่วมเฝ้าฯรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมในพิธีปิดทองฝังลูกนิมิต

นอกจากนี้ทุกคนยังต้องการปฏิบัติธรรมในห้วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์นี้ที่รอบ บริเวณมายาเทวีวิหาร สถานที่ประสูติ รอบ เสาศิลาพระเจ้าอโศกมหาราช และ รอบสระโบกขรณี ภายใน พุทธอุทยานลุมพินีวัน

เสียงสวดมนต์โดยเฉพาะบท “อิติปิโส” ดังกระหึ่มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืน ถือเป็นปรากฏการณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวพุทธทั้งมวล ที่ไม่อาจลืมเลือนไปได้ตราบชั่วชีวิต

สำหรับ “วัดไทยลุมพินี” แห่งนี้ ตั้งอยู่ใน ปริมณฑลสังเวชนียสถานที่ประสูติ ของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพุทธ บริษัทชาวไทย ในนามของ รัฐบาลแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยใช้งบประมาณของแผ่นดินและผู้ศรัทธาร่วมกันทำบุญ

ด้วยการทำสัญญาเช่าที่ดินจาก รัฐบาลเนปาล 3 แปลง พื้นที่ 8เอเคอร์ (20 ไร่เศษ) เป็นระยะเวลา 99 ปี เพื่อเป็นการบูชาคุณ พระพุทธศาสนาและร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2535 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้สร้าง วัดไทยลุมพินี โดยใช้งบประมาณแผ่นดินและได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งคณะกรรมการก่อสร้าง เพื่อทำหน้าที่ในการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมาย

เพื่อการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย ตาม โครงการพัฒนาลุมพินีสถาน ให้เป็น ศูนย์กลางการเผยแผ่และสืบสานพระพุทธศาสนา ตลอดไป

การก่อสร้างได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 19พฤศจิกายน พ.ศ.2538 จากนั้นวัดไทยลุมพินีก็ได้ดำเนินการก่อสร้างศาสนสถานมาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันภายในบริเวณวัดมีศาสนสถานทั้งศาลาการเปรียญซึ่งมี พระพุทธสิริมหามงคล ส.ก. ที่งดงามสุดบรรยายเป็นพระประธาน/กุฏิมหาเถรสมาคม/ตำหนักสมเด็จฯ อนุสรณ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)

อาคารที่พักสำหรับผู้แสวงบุญ อาคารอเนกประสงค์ อาคารที่พักสำหรับพระธรรมทูตและพระอาคันตุกะ อาคารโรงทาน (ครัว) ห้องน้ำ ห้องสุขา ทุกความสะดวกที่ผู้แสวงบุญพึงจะได้รับมีอยู่อย่างพร้อมสรรพ

ล่าสุดคือ พระอุโบสถ ที่มีแบบแปลนเป็นเลิศด้วยสถาปัตยกรรมโดยศิลปินแห่งชาติ รศ.ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ภายในมี พระพุทธปฏิมา สุวรรณภูมิสิริโชค ภ.ป.ร. ประดิษฐานเป็นพระประธาน

ในฐานะที่ วัดไทยลุมพินี เป็นวัดที่รัฐบาลไทยและชาวพุทธไทยจัดสร้างถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงร้อยดวงใจบรรจงสร้างกันอย่างประณีต

เพื่อให้วัดไทยลุมพินีเด่นสง่า มีความเป็นเลิศทางสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม สิ่งแวดล้อม และเอกลักษณ์ของชาติไทย เคียงคู่อยู่เป็นหนึ่งในศาสนสถานนานาชาติ และเป็นวัดตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบควรค่าแก่การศึกษาเรียนรู้ของนานาอารยประเทศ

ปัจจุบัน วัดไทยลุมพินี อยู่ในความดูแลของ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาล และเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย โดยมี พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.9) เป็นประธานสงฆ์

งานพิธีครั้งนี้ คณะจากสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ที่นำทีมไปโดย ดร.อภัย จันทนจุลกะ, ดร.สุภชัย วีระภุชงค์, นายเกษม มูลจันทร์, นายสมาน สุดโต, นางนันทา เด่นชัยประดิษฐ์, น.ส.ภัทชา ณิลังโส, น.ส.อันนาสุขสุกรี รวมทั้งคณะสื่อมวลชนไทยได้รับเชิญเข้าร่วมงานและปฏิบัติธรรม

พร้อมกันนี้ทุกคนได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินพระราชทานที่มี นายอภิศักดิ์ ธนเศรษฐกร เป็นประธานด้วย สุขใจเป็นที่สุด และที่สำคัญอิ่มบุญกันทั่วหน้า

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ.

เด่นชัย เด่นชัยประดิษฐ์-ศุภลักษ์ พวงเพชร

รายงาน

บนแผ่นดินแห่งการประสูติของพระพุทธองค์ต้องบันทึกไว้ วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2560 ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12 ปีระกา เป็นวันที่ประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาในประเทศสหพันธรัฐประชาธิปไตยเนปาล... 28 ต.ค. 2560 13:34 28 ต.ค. 2560 13:38 ไทยรัฐ