วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทยเจ้าภาพวิสาขบูชาโลกปี 61

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ประธานคณะกรรมการสมาคมวิสาขบูชาโลก และกรรมการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ กล่าวว่า จากการประชุมเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 15 ปี 2561 มีมติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยกำหนดหัวข้อหลักเน้นพระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์ ทั้งนี้เนื่องจากองค์การสหประชาชาติเคยถวายรางวัลสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะ “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา” เมื่อปี 2549 จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้ประเด็นดังกล่าวเป็นหัวข้อหลักในการจัดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 15 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน และมีองค์กรพระพุทธศาสนาจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพร่วม โดยที่ประชุมได้มีมติจัดงานตั้งแต่วันที่ 25-27 พ.ค. 2561 ส่วนการเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ จะจัดในวันที่ 27 พ.ค.2561.

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ประธานคณะกรรมการสมาคมวิสาขบูชาโลก และกรรมการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ 28 ต.ค. 2560 04:31 28 ต.ค. 2560 04:32 ไทยรัฐ