วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สานต่อสินค้าเกษตรแปลงใหญ่

สานต่อสินค้าเกษตรแปลงใหญ่

  • Share:

มกอช.ยกระดับการผลิตไทยได้มาตรฐานสากล

นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ปีนี้ มกอช.ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและขยายผลโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดย มกอช.ได้เร่งพัฒนาความรู้ด้านการส่งเสริมมาตรฐานแก่บุคลากรของกระทรวงเกษตรฯ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ให้เข้าสู่ระบบการผลิตมาตรฐานแบบครบวงจร พร้อมผลักดันสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ให้ได้รับการรับรองมาตรฐานจีเอพี (GAP) นำร่อง 7 ชนิดสินค้า รวมพื้นที่ 10,609 ไร่ เกษตรกร 1,311 ราย ประกอบด้วยพื้นที่ผลิตพืชผัก 606 ไร่ เมล็ดพันธุ์ข้าวและข้าวโพด 1,400 ไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 5,782 ไร่ สับปะรด (โรงงาน) 1,250 ไร่ พืชหลังนา 200 ไร่ และข้าว 1,371 ไร่

นอกจากนี้ มกอช.ยังได้พัฒนาต้นแบบโรงสีข้าว 2 แห่ง ในจังหวัดพัทลุง และศรีสะเกษ และพัฒนาต้นแบบโรงคัดบรรจุและรวบรวมผักและผลไม้สด 3 แห่ง ในจังหวัดพิษณุโลก ราชบุรี และกำแพงเพชร ตามมาตรฐานจีเอ็มพี เพื่อรองรับผลผลิตจากแปลง GAP เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า ถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนให้โรงคัดบรรจุผักผลไม้สด สหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและข้าวโพด กลุ่มผู้ปลูกสับปะรด และกลุ่มผู้ผลิตข้าวในพื้นที่แปลงใหญ่นำระบบคิวอาร์เทรซมาใช้เพื่อช่วยในการตรวจสอบสินค้าได้ตลอดเส้นทางจากแปลงจนถึงผู้บริโภค เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาด

“มกอช.ได้เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและตลาดสินค้าเกษตรแปลงใหญ่นำร่อง 4 ชนิด ได้แก่ ข้าวทับทิมชุมแพ ผักและผลไม้สด ข้าว และถั่วลิสงหลังนา โดยสร้างฐานข้อมูลแหล่งผลิตสินค้ามาตรฐาน มกษ. ในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ และส่งเสริมซื้อขายสินค้า โดยจัดทำตลาดออนไลน์ เว็บไซต์ดีจีทีฟาร์มดอทคอม หรือ www.dgtfarm.com ซึ่งเป็นการขยายโอกาสทางการตลาด และเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ในพื้นที่แปลงใหญ่”.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้