วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยกระดับบริการท่องเที่ยว รับมือสังคมผู้สูงอายุ-คนพิการ

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยวในฐานะที่เป็นหน่วยงาน ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All) ในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุให้ได้รับการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีมาตรฐาน เพื่อเป็นแรงผลักดันให้กลุ่มคนดังกล่าวเห็นคุณค่าของตนเองและทำประโยชน์เพื่อประเทศชาติต่อไป

ทั้งนี้ กรมการท่องเที่ยวพบว่า ประเทศไทยมีประชากรกลุ่มคนพิการประมาณ 1.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 2.9 ของประชากรทั้งประเทศ และมีประชากรผู้สูงอายุประมาณ 8.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13.2 ของประชากรทั้งประเทศ คาดว่าภายใน 15-20 ปี สัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยจะมีเพิ่มเป็นเกือบ 1 ใน 4 ของประชากรทั้งหมด “กรมการท่องเที่ยวจึงร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและคนพิการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการท่องเที่ยวในการให้บริการนักท่องเที่ยว กลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม”.

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยวในฐานะที่เป็นหน่วยงาน ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ 27 ต.ค. 2560 01:44 27 ต.ค. 2560 06:18 ไทยรัฐ