วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐเร่ง!หาระบบยืนยันข้อมูลบุคคล หวังอำนวยความสะดวกเบ็ดเสร็จ

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ได้ร่วมหารือกับนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เกี่ยวกับการระบุตัวตนทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลด้วยดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้บริการทางธุรกรรมทางการเงิน และการบริการต่างๆของภาครัฐ โดยจะเป็นการออกแบบระบบ หรือแพลตฟอร์มกลาง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันตัวตนได้

ทั้งนี้ปัจจุบันมีระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนหลากหลายรูปแบบมาก ทั้งตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชน รหัสผ่าน การสแกนนิ้วมือ การสแกนม่านตา เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนี้บางส่วนงานเชื่อมต่อกัน บางหน่วยงานไม่เชื่อมต่อกัน เช่น ข้อมูลบัตรประชาชน อยู่กับกระทรวงมหาดไทย ข้อมูลทะเบียนการค้า อยู่กับกระทรวงพาณิชย์ หากมีแพลตฟอร์มกลางตรวจสอบยืนยันตัวตนโดยไม่จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูล เพราะข้อมูลที่มีอยู่ก็ยิ่งจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ และประหยัดเวลาในการใช้บริการภาครัฐ รวมถึงลดการปลอมแปลงต่างๆได้ด้วย

“รมว.คลังและ รมว.ดีอีเห็นชอบร่วมกันที่จะทำแพลตฟอร์มกลางในการตรวจสอบยืนยันตัวตนของบุคคลและนิติบุคคล จึงเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล โดยมีผู้ช่วย รมว.คลัง และผู้ช่วย รมว.ดีอี เป็นประธาน เพื่อร่วมกันศึกษาและออกแบบแพลตฟอร์มกลางให้เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งจะต้องศึกษารูปแบบของต่างประเทศด้วย เนื่องจากธุรกรรมทางการเงิน เป็นระบบที่ผิดพลาดไม่ได้เลย และในอนาคตประเทศไทยจะนำระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรืออี-เพย์เมนต์มาใช้ ฉะนั้นระบบยืนยันตัวตนจึงเป็นสิ่งจำเป็นมาก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน”.

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ได้ร่วมหารือกับนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เกี่ยวกับการระบุตัวตนทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลด้วยดิจิทัล 27 ต.ค. 2560 01:39 27 ต.ค. 2560 05:58 ไทยรัฐ