วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประมวลภาพอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นเสลี่ยงแว่นฟ้า ออกกำแพงแก้วพระบรมมหาราชวัง

เปลื้องพระโกศทองใหญ่ที่ประกอบพระลอง อัญเชิญลงจากพระแท่นสุวรรณเบญจดลประดิษฐานบนพระเสลี่ยงแว่นฟ้า อัญเชิญไปหน้ากําแพงแก้ว ก่อนประกอบพระโกศทองใหญ่ เข้าประดิษฐานบนพระยานมาศสามลําคาน

เลขาธิการพระราชวัง กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตให้เจ้าพนักงาน เปลื้องพระโกศทองใหญ่ที่ประกอบพระลองออก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานสนมพลเรือนเปลื้องพระโกศทองใหญ่ถวายตาด คลุมพระลองแล้ว ตํารวจหลวงอัญเชิญลงจากพระแท่นสุวรรณเบญจดล นายทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ อัญเชิญพระลองออกพระทวารทางมุขตะวันตก ลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท อัญเชิญพระลองประดิษฐานบนพระเสลี่ยงแว่นฟ้า แล้วอัญเชิญไปที่หน้ากําแพงแก้วโดยมีตํารวจหลวงนํา ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์อัญเชิญพระลองขึ้นประดิษฐานบนเกยลา แล้วประกอบพระโกศทองใหญ่ ก่อนเลื่อนพระบรมโกศเข้าประดิษฐานบนพระยานมาศสามลําคาน.

เปลื้องพระโกศทองใหญ่ที่ประกอบพระลอง อัญเชิญลงจากพระแท่นสุวรรณเบญจดลประดิษฐานบนพระเสลี่ยงแว่นฟ้า อัญเชิญไปหน้ากําแพงแก้ว ก่อนประกอบพระโกศทองใหญ่ เข้าประดิษฐานบนพระยานมาศสามลําคาน 26 ต.ค. 2560 09:09 26 ต.ค. 2560 09:24 ไทยรัฐ