วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กตู่' งัด ม.44 ตั้ง สนง.บริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ

นายกฯ ใช้ ม.44 ตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ขึ้นตรงนายกฯ

เมื่อวันที่ 25 ต.ค.60 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 46/2560 เรื่องการจัดตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยมีใจความว่า เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นไปอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในการแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย หัวหน้า คสช.จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญ ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มีคำสั่งตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และมีผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้กรณีมีเหตุจำเป็นฉุกเฉิน ให้สำนักงานดังกล่าวมีอำนาจจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราว สำหรับคำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

      ตั้งสำนักงานบริหารจัดการน้ำแห่งชาติ

 

นายกฯ ใช้ ม.44 ตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ขึ้นตรงนายกฯ 25 ต.ค. 2560 16:46 25 ต.ค. 2560 18:55 ไทยรัฐ