วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กราบลาพระบาท ถวายบังคมลาธรรมิกราชาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

กราบลาพระบาท ถวายบังคมลาธรรมิกราชาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

  • Share:

เพื่อสืบสานพระราชปณิธานที่จะให้คนไทยอยู่ดีกินดี ปวงชนชาวไทยควรน้อมนำ กระแสพระราชดำรัสที่ว่า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน ไปถือปฏิบัติในการดำรงชีวิตด้วยการไม่ฟุ่มเฟือย ไม่โลภ ซื่อตรง มีวินัย และไม่เบียดเบียนผู้อื่นตลอดไป

พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จักสถิตอยู่ในใจข้าพระพุทธเจ้าตราบนิจนิรันดร์

นายชาตรี โสภณพนิช
ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ข้าพระพุทธเจ้าขอกราบถวายบังคมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ได้พระราชทานให้คนไทยทั้งมวล รวมถึงข้าพระพุทธเจ้า และครอบครัว และขอตั้งจิตอธิษฐานปฏิญาณตน ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในการสร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้สังคม และประเทศชาติตลอดไป

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
ประธานกลุ่ม บริษัทแสงโสม จำกัด

ประเทศไทยมีความสงบร่มเย็น ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาล้วนมีความสุข เครือเจริญโภคภัณฑ์เจริญก้าวหน้าด้วยเพราะอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ ทรงเป็นแบบอย่างอันประเสริฐ เปี่ยมด้วยพระเมตตา เป็นที่รักเทิดทูนของปวงชนชาวไทยทั้งผอง ตลอดจนนานาประเทศทั่วโลก

ข้าพระพุทธเจ้า นายธนินท์ เจียรวนนท์ และพนักงานของทุกบริษัทในเครือฯขอรวมดวงใจน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และจะน้อมนำพระราชดำริไปปฏิบัติเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย พระองค์จะสถิตอยู่กลางใจ เป็นแสงเทียนชัยนำทางข้าพระพุทธเจ้า และดวงใจไทยทุกคน

นายธนินท์ เจียรวนนท์
ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัด

ข้าพระพุทธเจ้าขอกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท แสดงความอาลัย และแสดงความจงรักภักดีชั่วนิจนิรันดร์ ขอเสด็จประทับในทิพยวิมานสรวงสวรรค์ เป็นที่พระเกษมสำราญในทุกเพลา และให้ทรงปลาบปลื้มพระราชหฤทัยที่ได้ทรงชี้ทางแห่งความสุขความเจริญให้กับพสกนิกรลูกหลานเหลนชาวไทยสืบไปในภายภาคหน้า ตราบฟ้าดินสลาย

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า นายบัณฑูร ล่ำซำ
ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย

ขอกราบถวายบังคมลาแทบพระบาทพระบรมนาถบพิตรแห่งสยาม ธ แห่งความดี ความเมตตา ความงดงาม ข้าฯขอตาม รอยพระบาท เพื่อชาติไทย

วิรไท สันติประภพ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

กราบถวายบังคมลา พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

“กิจการในด้านการเงินที่จะเจริญรุ่งเรืองไปได้ ก็ย่อมต้องอาศัยความซื่อสัตย์”

พระราชดำรัสในพิธีฉลองครบรอบ 50 ปี ธนาคารไทยพาณิชย์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2500

ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมนำพระราชดำรัสมาเป็นหลักชัยในการปฏิบัติหน้าที่สืบสานพระราชปณิธาน

ด้วยใจภักดิ์ และตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมดำเนินตามรอยพระยุคลบาทสืบไป

ข้าพระพุทธเจ้าขอกราบแสดงความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า นายวิชิต สุรพงษ์ชัย
ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 จะเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่พวกเราชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมตั้งจิตถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ เป็นวันที่พระองค์จะได้เสด็จสู่สวรรคาลัยอย่างถาวรตลอดไป

จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต กราบถวาย บังคมลา หลังจากที่อยู่ใต้ร่มพระบารมีได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด ตั้งแต่ยังเล็กยังน้อยจนเกิดรู้สึกความเคยชินว่าจะขาดพระองค์ท่านเสียมิได้

ข้าพระพุทธเจ้าขอกราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท แสดงความอาลัย และความจงรักภักดี ขอพระองค์ทรงประทับในสรวงสวรรค์ทิพยวิมานบนฟากฟ้าสุราลัย ปวงข้า พระพุทธเจ้าขอน้อมนำพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส และพระราชดำริที่พระ ราชทานไว้มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นพลังสำคัญในการดำเนินชีวิต และปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นมิ่งมหามงคลสูงสุด และสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์

ด้วยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า นายวิชัย ศรีวัฒนประภา

เรียงโครงอักขระร้อย คารวะ พ่อเฮย
น้อมกราบส่งโดยพระ เสด็จแล้ว
สรวงสวรรค์แห้งเทวะ วรวิจิตร
นิวัติคืนถิ่นแก้ว สู่ฟ้า เรืองโพยม

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า นางปรียนาถ สุนทรวาทะ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีกริมเพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ถวายบังคมลาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมกราบถวายความจงรักภักดีด้วยความอาลัยยิ่ง ขอทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย ทรงพระเกษมสำราญนิรันดร์กาล พระองค์จะทรงสถิตอยู่ในหัวใจของคนไทยทั้งชาติเป็นแสงสว่างนำทางให้พวกเราปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประชาชนของพระองค์อย่างดีที่สุด เพื่อนำพาบ้านเมืองไปสู่ความเจริญที่มั่นคง ขอปวงข้าพระพุทธเจ้าได้มีวาสนาเป็นข้ารองพระบาท
ทุกชาติไป

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
นางชฎาทิพ จูตระกูล
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

ข้าพระพุทธเจ้าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารอันร่มเย็น ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท น้อมนำหลัก “ทศพิธราชธรรม” และความ “พอเพียง” มาใช้ในการดำเนินชีวิต เพราะได้ประจักษ์เห็นแล้วถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติเป็นต้นแบบ เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอย่างแท้จริง พร้อมขอกราบแทบพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ส่งเสด็จพระราชา ผู้ยิ่งใหญ่สู่สวรรคาลัย

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

ในฐานะคนทำงานคนหนึ่ง ผมได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาปรับใช้โดยตลอด ด้วยความเชื่อมั่นสุดใจว่า เหล่านั้นคือสิ่งที่ดีงามและถูกต้องที่สุดจากบุคคลแสนประเสริฐที่ไม่ใช่แค่คนไทย แต่ทั่วทั้งโลกต่างให้การเคารพยกย่อง

แม้วันนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่ทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงริเริ่ม หรือวางรากฐานไว้ยังคงอยู่ และจะได้รับสานต่อโดยประชาชนที่พระองค์รัก และรักพระองค์ทุกคนต่อไป

สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน)

น้อมศิระกราบแนบแทบพระบาท
พระมหากษัตริยาธิราชผู้ยิ่งใหญ่
ส่งเสด็จสู่สวรรค์พรรณราย
ธ สถิตในดวงใจไทยชั่วกัลป์

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า นางปนัดดา เจณณวาสิน
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด-กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย

ข้าพระพุทธเจ้าขอกราบถวายบังคมแทบพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ต่อปวงชนทุกหมู่เหล่า ข้าพระพุทธเจ้ามีความภาคภูมิใจอย่างที่สุดที่ได้เกิดมาภายใต้ร่มพระบารมี และขอน้อมสำนึกถึงพระองค์ท่านไปตลอดชั่วอายุขัยเฉกเช่นคนไทยทุกคน

ธ สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า นายวัชรา ตันตริยานนท์
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

พระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นจารึกในใจชั่วกาลนาน ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมนำความระลึกถึงต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเป็นพลังในการดำเนินชีวิต จะมุ่งมั่นกระทำความดีเพื่อสังคม ให้สมกับที่ได้อยู่บนผืนแผ่นดินไทย และขอดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทตลอดไป

ข้าพระพุทธเจ้า นายมิจิโนบุ ซึงาตะ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

ในโอกาสนี้ ผมขอร่วมน้อมรำลึกถึงพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ท่านได้สอนว่า การศึกษาจะเป็นปัจจัยที่ทำให้บุคคลพัฒนาได้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การศึกษาด้านวิชาการ และการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นผู้มีจิตใจดี ละอายชั่วกลัวบาป และประพฤติปฏิบัติทุกอย่างด้วยความถูกต้อง และเป็นประโยชน์ ซึ่งพระบรมราโชวาทที่พระราชทานไว้เป็นสิ่งที่ทันสมัยอยู่เสมอ และหากเราน้อมนำมาปฏิบัติ ก็จะทำให้การ ดำเนินชีวิตของเราในทุกด้านเป็นไปอย่างมีความสุขและยั่งยืน

นายกานต์ ตระกูลฮุน
ประธานกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ขอถวาย บังคม แล้วก้มกราบ
น้ำตาอาบ เต็มกลั้น สุดทานไหว
ในยามต้องส่งเสด็จ พระทรงชัย
ธ สถิต ในดวงใจ นิรันดร์กาล

ข้าพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติตามหลักคิดที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า นายสมประสงค์ บุญยะชัย

ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา นับเป็นเรื่องยากที่จะทำใจได้ว่าประเทศไทย และคนไทยได้สูญเสียพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “King of The Kings” ผู้ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ

แต่สิ่งที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ให้ คือ หลักคิด พระราชดำริ พระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน ที่ต้องรู้ลึกรู้จริง เข้าถึง แล้วจึงนำมาต่อยอดพัฒนาให้เกิดการปฏิบัติ สิ่งเหล่านี้พระองค์ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาตลอด 70 ปีที่ทรงครองราชย์ หน้าที่ของเราหลังจากนี้คือนำสิ่งที่ท่านพระราชทานไว้มาปฏิบัติ เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สานต่อพระราชปณิธาน เพื่อให้สมกับการที่ได้เกิดมาบนแผ่นดินไทย และเกิดมาเป็นพสกนิกรของพระองค์

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด

ยากจะมีมหากษัตริย์ใดในโลกเสมอเหมือน พระองค์ทรงอุทิศ เสียสละหยาดเหงื่อพระวรกาย ทรงงานหนักด้วยความเหนื่อยยาก เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยมาเป็นเวลาเจ็ดสิบปี ข้าพระพุทธเจ้าโชคดีที่ได้เกิดภายใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ ข้าพระพุทธเจ้ากราบถวายบังคมแทบพระยุคลบาท

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.อ.อรรถกวี ขุนพินิจ
กรรมการผู้จัดการ บจ.ยูเนี่ยนเคมีคอล แอนด์ อีควิปเมนท์

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นดวงใจของคนไทยทั้งประเทศ ทรงเป็นครูที่ไม่ใช่แค่สอนให้ทำ แต่ทรงกระทำให้เราเห็นเป็นตัวอย่าง และทรงเป็นต้นแบบของความดีงามในทุกด้าน

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ คณะผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัทสามารถขอให้คำมั่นว่าจะน้อมนำคำสอนของพระองค์ท่านมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต เราจะมุ่งมั่นนำเสนอเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน เพื่อเดินตามรอยเท้าพ่ออย่างแท้จริงตลอดไป

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้