วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เด้งดึ๋งงบดีป้า 3,700 ล้าน

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามข้อเสนอ ของสำนักงบประมาณที่จะยังไม่จัดสรรทุนประเดิมให้กับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ซึ่งตามแผนงานได้เสนอขอรับจัดสรรทุนประเดิมในวงเงินงบประมาณรวม 3,764.29 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 3 ปี โดย ครม.เห็นชอบให้ใช้วงเงินที่ได้รับโอนมาจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (ซีป้า) ซึ่งเป็นหน่วยงานเดิมไปก่อน หาก ต่อไปไม่เพียงพอหรือมีปัญหาให้เสนอ ครม.อีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ครม.เห็นชอบแผนงานที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเสนอมา ที่หน่วยงานนี้จะมีแผนงานสำคัญประกอบด้วย การแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สมาร์ท อีอีซี) การ ส่งเสริมการตลาดและการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล เป็นกรรมการสมาคมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมดิจิทัลและนวัตกรรมดิจิทัล การเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมกำลังคนดิจิทัล และการส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลในเขตอีอีซี

นอกจากนี้ ครม.ยังอนุมัติระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งสำนักงานการวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งจะเป็นหน่วยงานเข้ามาขับเคลื่อนนโยบายของสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งเกิดขึ้นตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) รวมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 3 คณะ เข้าเป็นชุดเดียวกันเพื่อให้นโยบายการวิจัยและพัฒนาของประเทศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ว่า การที่ ครม.ไม่จัดสรรทุนให้นั้น เนื่องจากโครงการที่ดีป้าเสนอ เป็นโครงการที่ซ้ำซ้อนกับหลายหน่วยงาน ในกระทรวงดีอีและส่วนราชการอื่น และใช้เงินจำนวนมากเกินไป ทั้งนี้ดีป้าเป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นใหม่ สังกัดกระทรวงดีอี แต่ขอเงินสนับสนุนมากกว่าที่กระทรวงดีอีได้รับจากการจัดสรรงบประมาณที่ได้ราวปีละ 2,000 ล้านบาท.

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามข้อเสนอ ของสำนักงบประมาณที่จะยังไม่จัดสรรทุนประเดิมให้กับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) 25 ต.ค. 2560 07:20 25 ต.ค. 2560 08:25 ไทยรัฐ